Ochrona pachnicy dębowej

Głównym celem projektu jest poprawa stanu ochrony pachnicy dębowej na obszarze Natura 2000 Poodří w Czechach.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Poodří, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Nowy Jiczyn, obejmuje terasę zalewową rzeki Odry w jej początkowym biegu pomiędzy Jeseníkiem nad Odrą a Ostrawą. Powstał 27 marca 1991. Powierzchnia parku wynosi 81,5 km².
Rzeka Odra na tym obszarze silnie meandruje. Od rzeki odbijają różne odnogi, wśród których znajdują się niewielkie bajorka, jak również około 2300 ha łąk aluwialnych. Rosnące tu lasy są typu łęgowego – z dominacją dębu i jesionu – oraz typu dębowo-grabowego.

 

Fundacja EkoRozwoju jest partnerem w tym projekcie. Naszym głównym zadaniem jest dzielenie się doświadczeniami w ochronie siedlisk pachnicy dębowej, jakimi są głównie zadrzewienia przydrożne, udział – jako ekspertów – w wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie Arnika, a także organizacja wizyty studyjnej w Polsce drogowców, rybaków, rolników, przyrodników, lokalnych grup działaczy z obszaru Poodří. Chcemy także porównać polskie i czeskie standardy zarządzania zadrzewieniami pod kątem ochrony siedlisk pachnicy dębowej.

Projekt dofinansowany w ramach projektu LIFE Osmoderma 2017

Terytorium projektu: Republika Czeska, obszar Natura 2000, Poodří

Czas trwania: wrzesień 2018 – wrzesień 2023

Projekt realizowany przez:

Arnika – Centrum Wsparcia Obywatelskiego, Republika Czeska

Partnerzy projektu:

Czeski Związek Ochrony Przyrody, ZO Studénka, Republika Czeska

Uniwersytet Ostrawski, Wydział Nauk, Republika Czeska

Fundacja Ekorozwoju, Polska

Główna strona projektu:
https://poodrizije.cz/en/about-project

 

 

Oto wyniki ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Arnika w Poodří:

Co to jest pachnica dębowa?

ślimak             3%

ssak                 3%

grzyb               4%

roślina             4%

nie wiem         35%

chrząszcz         51%

Gdzie żyje pachnica?

w norach                  4%

pod kamieniami     4%

w stawach                6%

na łąkach                 10%

w dziuplach             33%

nie wiem                  43%

Co najbardziej zasługuje na ochronę w Poodří?

łąki                                                          3%

inne                                                        6%

ptaki                                                       7%

drzewa koło dróg i na brzegach        8%

wszystko                                                 8%

architektura i estetyka krajobrazu    9%

stawy rybne                                            12%

lasy łęgowe                                             17%

naturalne cieki wodne                         31%

Wstępne badanie ankietowe jest jednym z działań monitoringu społeczno-ekonomicznego przeprowadzonego w ramach projektu LIFE Osmoderma 2017 – Ochrona pachnicy dębowej w Poodří, realizowanego w latach 2018-2023 na terenie Poodří i jego bezpośrednim otoczeniu. Celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców i turystów odwiedzających Poodří na temat ochrony przyrody i krajobrazu, pomysłów na ochronę tego terytorium, a także wiedzy o pachnicy dębowej jako gatunku priorytetowego.
Wyniki ankiety powinny być wykorzystane przez beneficjentów projektu i administrację Poodříjako podstawa planowania kampanii informacyjnych i kierowania działań do różnych grup społeczeństwa. Powtarzając ankietę na końcu projektu, możliwe będzie również częściowe oszacowanie skuteczności kampanii informacyjnych i PR w odniesieniu do opinii i postaw lokalnych mieszkańców i turystów odwiedzających ten region.

Badanie ankietowe przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2019 r. Ankiety były dystrybuowane za pośrednictwem gmin w Poodří oraz za pośrednictwem ankieterów bezpośrednio w terenie, na ruchliwych szlakach turystycznych (np. Polanskýles, Kotvice, Bartošovickérybníky). W wielu miejskich biuletynach opublikowano również artykuł przedstawiający ankietę i oferujący możliwość wypełnienia kwestionariusza.

W ankiecie wzięło udział 291 respondentów. Spośród nich 187 (tj. 64%) pochodziło z gmin.
Pozostali respondenci pochodzili z części Ostrawy leżących odpowiednio poza PLA (17%), z innych gmin i miast głównie w regionie morawsko-śląskim (19%). Większość respondentów mieszkających w gminach i dzielnicach bezpośrednio przylegających do PLA mieszka w nich od ponad 10 lat. 36% respondentów odwiedza tylko Poodří.
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety uczestniczyli w ankiecie – w przybliżeniu – w tym samym stosunku. Pod względem wieku, poszczególne kategorie wiekowe były relatywnie równomiernie rozłożone, z wyjątkiem dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat (które nie były celem).
Dlatego warto zastanowić się, czy w przyszłości właściwe byłoby przeprowadzenie szczegółowej ankiety skierowanej tylko do młodego pokolenia.

Osoba kontaktowa:
Dorota Chmielowiec-Tyszko, d.chmielowiec@fer.org.pl
Termin realizacji:
do 30.09.2023
Status:
Realizowany