FoodCityBoost

Obszary wiejskie i miejskie w Europie stoją w obliczu coraz poważniejszych wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym, degradacją bioróżnorodności oraz narastającą dysproporcją między mieszkańcami miast i wsi. Zagrażają one zrównoważonemu rozwojowi miast oraz zaburzają funkcjonowanie powiązanych z nimi systemów żywnościowych. W odpowiedzi na te wyzwania, w europejskich miastach rozkwita rolnictwo miejskie (ang. urban farming), obejmujące m.in. ogrody społeczne, uprawy na dachach czy wertykalne farmy. Inicjatywy te kwestionują dominujący model rolnictwa, dostarczając mieszkańcom nie tylko świeże owoce czy warzywa, ale także metody radzenia sobie z multikryzysem.

Decydenci i eksperci zajmujący się tą problematyką wskazują na pilną potrzebę przekazu wszechstronnej wiedzy w zakresie skutków, korzyści oraz potencjalnych zagrożeń związanych z rolnictwem miejskim. Wiedza ta jest niezbędna w procesie tworzenia skutecznych polityk i regulacji prawnych, które mogłyby wspierać rolnictwo miejskie miejskie oraz minimalizować ewentualne negatywne konsekwencje rozwoju tej formy systemu żywnościowego. Dzięki współpracy różnych podmiotów i organizacji Europa może wykorzystać aktualne zagrożenia jako szansę, wspierając tworzenie zrównoważonych i rezylientnych społeczności. Projekt FoodCityBoost odpowiada na to zapotrzebowanie.

Jak będziemy pracować?

Celem projektu #FoodCityBoost jest stworzenie zintegrowanej oceny wpływu rolnictwa miejskiego i polityk wspierających zrównoważony rozwój tego sektora, m.in za pomocą analizy prognostycznej. W ramach projektu stworzone zostanie narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w obszarze rolnictwa miejskiego. Jego elementami będą:

  • wskaźniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, oparte na badaniach naukowych i uwzględniające wpływ rolnictwa miejskiego w skali pojedynczego gospodarstwa, regionu i całej Unii Europejskiej,
  • wytyczne, wskazówki i sugestie w zakresie konkretnych narzędzi politycznych i instrumentów prawnych sprzyjających rozwojowi tej formy rolnictwa.

Interaktywna platforma (z przystępnym interfejsem) będzie wspierać praktyków, umożliwiając im wymianę wiedzy i doświadczeń, a także ułatwi im dostęp do decydentów (administracji państwowej, samorządu etc.) oraz innych zainteresowanych stron.

Z kim pracujemy?

Projekt #FoodCityBoost to potężne przedsięwzięcie, w którego realizację zaangażowanych jest 20 podmiotów (instytucji i organizacji) oraz 100 interesariuszy z 6 europejskich miast. Koordynacją działań zajmuje się Wolny Uniwersytet w Amsterdamie (Vrije Universiteit Amsterdam), a konkretnie powołana w tej instytucji Fundacja VU (Stichting VU). Międzynarodowy charakter projektu pozwoli spojrzeć na fenomen rolnictwa miejskiego z perspektywy różnych regionów Europy. Wrocław będzie jednym z sześciu „żywych laboratoriów” (ang. Living Labs), w których prowadzone będą badania pod kierunkiem ekspertek i ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we współpracy z Fundacją EkoRozwoju.

 

Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika[at]eko.org.pl
Termin realizacji:
1.01.2024 - 31.12.2027
Status:
Realizowany

Ostatnio w projekcie: