Zielona edukacja – zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław

ZADANIE „Zielona edukacja” to kampania edukacyjna skupiona na kreowaniu i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan miejskiego ekosystemu oraz uświadamiająca najważniejsze zagrożenia i wyzwania związane ze stanem środowiska naturalnego we Wrocławiu.

Bezpośrednimi ODBIORCAMI zadania są dzieci i młodzież z wrocławskich placówek, przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Pośrednimi odbiorcami zadania są wszyscy mieszkańcy Wrocławia, w tym przede wszystkim – nauczyciele i opiekunowie, rodziny oraz sąsiedzi bezpośrednich odbiorców zadania, a także uczestnicy otwartych imprez edukacyjnych będących częścią kampanii.
DZIAŁANIA w ramach projektu służą rozwijaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia,
upowszechnieniu rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat wpływu człowieka na stan środowiska, kształtowaniu postaw proekologicznych oraz poprawie stanu porządkowego i jakości życia w mieście
Działania:
1. BROSZURA INFORMACYJNA
Broszura informacyjna będzie zawierała informacje utrwalające kwestie poruszane na zajęciach (np. kategorie odpadów, rodzaje pojemników, punkty zbiórki sprzętu elektronicznego i odpadów niebezpiecznych itd.), jak i propozycje działań mających na celu oszczędzanie zasobów naturalnych (przykłady działań, pomysły na upcycling, przykłady i instrukcje miejskich przydomowych nasadzeń etc.).
2. NASADZENIA DRZEWEK
W trakcie zajęć terenowych na terenach udostępnionych przez szkoły i/lub placówki, które wyrażą na to zgodę, zostaną posadzone drzewa. Dodatkowo jedno drzewo zostanie posadzone w Parku Staszica w ramach działań edukacyjnych w przestrzeni miejskiej.
3. ZAJĘCIA EDUKACYJNE
  • AKCJA-SEGREGACJA!

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z kwestiami związanymi z poprawnym segregowaniem śmieci i utrzymaniem porządku w miejscach gromadzenia odpadów, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych śmieci oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za estetykę miasta i stan miejskiego ekosystemu.

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami i lekceważącym stosunkiem do kwestii segregowania śmieci. Ponadto zostaną zapoznani z ZASADĄ 3R, pozytywnymi aspektami kultury trwałego użytku oraz możliwościami tzw. up-cyklingu. Zostaną np. z butelek plastikowych stworzone doniczki, w których młodzież będzie mogła posadzić zioła czy kwiaty. Zaprezentowany będzie także ekoogród i omówiona rola zieleni w mieście.

  • ENERGIA DO ZMIANY!

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką energii oraz zachęta do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę na temat źródeł i roli energii w życiu codziennymi w kontekście przemysłu, transportu, rolnictwa itd. Ponadto dowiedzą się o zagrożeniach wynikających z uzależnienia energetyki od paliw kopalnych i możliwościach wykorzystania źródeł odnawialnych.

Zagadnienia te posłużą jako punkt wyjścia do omówienia rodzaju i skali zużycia wykorzystywanych w przestrzeni miejskiej źródeł energii oraz ich wpływu na stan miejskiego ekosystemu (na przykładzie środków transportu, ogrzewania, indywidualnej konsumpcji etc.). Tym samym uczestnicy zostaną również uwrażliwieni na aktualne zagrożenia związane z kwestią zużycia paliw kopalnych w kontekście globalnych zmian klimatu. Zostanie także poruszona kwestia zieleni w mieście jako czynnika redukującego negatywne skutki zużywania przez nas energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych.

  • STRAŻNICY ZIELENI

Zajęcia w tym bloku tematycznym będą miały charakter terenowy i przyrodniczy, a poświęcone zostaną przede wszystkim problematyce zieleni miejskiej, w tym szczególnie drzew – ich roli i funkcji. Zajęcia będą pretekstem do wspólnego zastanowienia się nad wpływem człowieka na miejski ekosystem, sposobami jego kształtowania oraz zagrożeniami i wyzwaniami, które się z nim wiążą. Istotnym elementem zajęć będzie uświadomienie uczestnikom indywidualnej odpowiedzialności za zieleń w mieście.

Wybrane grupy, które zadeklarują swoją gotowość i udostępnią Organizatorowi odpowiednią przestrzeń (np. szkolne podwórko) w ramach zajęć będą uczestniczyły w nasadzeniach drzew lub innych roślin dostosowanych do środowiska miejskiego.

4. PLENEROWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Działanie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na zagrożenia i wyzwania związane z miejskim ekosystemem oraz promowanie aktywnych postaw proekologicznych. Projekt będzie realizowany w 2015 roku w czasie np:
a) festynu „U Ojca za Płotem” – lokalna impreza realizowana cyklicznie na Nadodrzu m.in. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej/
b) wiosennej i jesiennej edycji EkoJarmarku – cykliczna impreza promująca ekologiczny styl życia, lokalną żywność i drobną przedsiębiorczość opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju, realizowana dwa razy w roku w centrum Wrocławia przez Fundację Ekorozwoju.
c) dwóch edycji Nocy Nadodrza – cykliczny maraton imprez promujących artystyczny i społeczny potencjał rewitalizowanego Nadodrza
5. ZIELONY MURAL – WARSZTAT DLA MŁODZIEŻY
Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na problem aktów wandalizmu związanych z nielegalnym tworzeniem grafitti w przestrzeni miejskiej. Podczas warsztatu młodzieży przedstawiona zostanie alternatywa w postaci tworzonego wspólnie muralu, który uatrakcyjniając przestrzeń miejską i najbliższe otoczenie, niesie ze sobą także konkretny przekaz i komunikat. Tematyka muralu będzie ściśle związana z tematyką projektu – będzie to aleja drzew prowadząca na podwórko, na którym znajduje się EkoCentrum, dzięki czemu przestrzeń miejska zostanie wzbogacona o konkretny komunikat o walorach edukacyjnych skierowany do szerokiego grona odbiorców.
Mural wykonany zostanie w jednej z bram wjazdowych (od strony ul. Jagiellończyka) na podwórze, na którym znajduje się EkoCentrum Wrocław.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osuch, osuch@eko.org.pl
Termin realizacji:
01.03.2015 - 31.12.2015
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  oraz  ze środków Gminy Wrocław

 

Ostatnio w projekcie: