Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016

Odbiorcy działań:

 • dzieci i młodzież  – grupy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i grupy dzieci i młodzieży uczęszczające do świetlic wychowawczych i parafialnych, a także zrzeszeni w różnego rodzaju organizacjach młodzieżowych, jak np. w harcerstwie etc. Część zajęć kierowana będzie także do studentów kierunków przyrodniczych, technicznych i humanistycz edukacyjnych;
 • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy z wrocławskich szkół i placówek;
 • mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska – dorośli oraz seniorzy biorący udział w zajęciach, a także rodziny i sąsiedzi bezpośrednich uczestników działań, odbiorcy działań promocyjnych.

W ramach zadania przeprowadzono szereg działań, w tym:

1) PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W EKOCENTRUM
Liczba godzin:

 • Całość zadania: 2143 godziny zegarowe
 • W ramach dotacji: 1263 godzin zegarowe

Uczestnicy: Łącznie nie mniej niż 6240 uczestników / do 5 do 22 uczestników w grupie
Czas trwania zajęć: 4 godziny zegarowe

RODZAJE ZAJĘĆ
Zajęcia z PAKIETÓW EDUKACYJNYCH EkoCentrum realizowanych w ramach programu przeprowadzane mogą być zarówno w formie zajęć terenowych, jak i salowych.

1)    ZAJĘCIA TERENOWE
Zajęcia prowadzone będą na obszarach cennych przyrodniczo leżących na terenie miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000: Grądy na Odrą, Łęgi nad Bystrzycą, Las Pilczycki, tereny irygacyjne, parki Wrocławia, w najbliższym otoczeniu EkoCentrum (dzielnica Nadodrze), na terenach zielonych znajdujących się w okolicach szkół biorących udział w zajęciach. Chcemy także umożliwić mieszkańcom Dolnego Śląska udział w zajęciach poza Wrocławiem, m.in. w Dolinie Baryczy (sad w Wałkowej z przyległymi ścieżkami edukacyjnymi i nowopowstałym Domu Drzewa w Wałkowej).  Zajęcia edukacyjne realizowane będą na bazie posiadanych oraz zakupionych przez Fundację w ramach programu materiałów edukacyjnych. EkoCentrum służyć będzie jako baza techniczno-wypadowa do realizacji zajęć.

2)    ZAJĘCIA SALOWE
Zajęcia prowadzone będą w dwóch salach warsztatowych EkoCentrum Wrocław z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury szkoleniowej oraz materiałów dydaktycznych (będących w posiadaniu FER oraz zakupionych w ramach programu).

Zajęcia realizowane w ramach zadania realizowane są w ramach trzech pakietów tematycznych:

1)    PAKIET PRZYRODNICZY
Pakiet ten obejmuje zajęcia edukacyjne dotyczące:

 • umiejętności rozpoznawania gatunków, wiedzy na temat zasad funkcjonowania ekosystemów oraz uwarunkowań przyrodniczych działalności człowieka. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną gatunków i siedlisk oraz obszarów przyrodniczo-cennych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W pakiecie znajdą się także zajęcia poświęcone praktycznym aspektom problematyki zieleni miejskiej, w tym szczególnie drzew (ich roli i funkcji w miejskim ekosystemie). W ramach zajęć prowadzone będą wspólne nasadzenia drzew.
 • zielonego surwiwalu, którego celem jest nabycie oraz utrwalenie umiejętności pozwalających na samowystarczalną egzystencję z dala od ułatwień cywilizacyjnych. Jego istotą jest kształtowanie osobistej więzi z naturą. Ten rodzaj surwiwalu nastawiony jest silnie na rekreację, ale – w wersji rozwiniętej – przygotowuje również do działań w warunkach zagrożeń: podczas klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, itp. W ramach zajęć planujemy naukę rozpoznawania gatunków roślin jadalnych, leczniczych i trujących; naukę rozpoznawania tropów zwierząt w lesie, krzesania ognia etc.

Przykładowe zajęcia: Odrzańska eskapada, Natura miasta, Owady, Drzewa i ich mieszkańcy, Ptaki, Rośliny i porosty w mieście, Strażnicy Zieleni , Surwiwal zielony

2)    PAKIET EKOROZWOJU
Pakiet obejmuje zajęcia edukacyjne dotyczące m.in:

 • wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia ilości produkowanych odpadów i zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu. W ramach pakietu uczestnicy dotrzymają szansę konfrontacji wiedzy potocznej (mitów, stereotypów, obiegowych opinii itp.) ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie ekologii, sozologii, klimatologii i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na tematykę zmian klimatu.
 • zapoznania uczestników z kwestiami związanymi z poprawnym zarządzaniem odpadami, w tym ograniczaniem, segregowaniem odpadów  (zasada 3R) i utrzymaniem porządku w miejscach ich gromadzenia, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych odpadów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za estetykę miasta i stan miejskiego ekosystemu. W pakiecie znajdą się zajęcia manualne prezentujące różne sposoby ponownego wykorzystania odpadów i praktyczny wymiar kultury trwałego użytku.
 • zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskich oraz osobistej odpowiedzialności jednostki za stan najbliższego otoczenia i środowiska (w perspektywie tej miasto postrzegane jest jako miejsce stojące przed olbrzymimi wyzwaniami w związku ze zmianami klimatu), transportu w mieście, jego wpływu na przestrzeń miasta i warunki życia, problematyki suburbanizacji; żywiołów w mieście (woda, energia, powietrze i ziemia: skąd się biorą, jaka jest ich rola w miejskim ekosystemie etc.), energii odnawialnej w mieście, pozyskiwania energii, idei suwerenności energetycznej i samowystarczalności.
 • chowu przemysłowego oraz kwestii praw zwierząt: w jaki sposób przemysłowy chów zwierząt wpływa na degradację środowiska oraz zmiany klimatu etc.
 • różnych form aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej.
 • metod edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych narzędzi edukacyjnych niezbędnych edukatorom, nauczycielom tj. zajęcia animacyjne pozwalające utrzymać właściwą energię w grupie, techniki dramy, debaty, storytellingu, metoda dociekań filozoficznych

Przykładowe tematy zajęć: H2O – to jest to, Zrównoważona dieta – czyli wiem, co jem, Moje miasto – czyste miasto, Naturalnie aktywni, Pogromcy mitów, Akcja – Segregacja!, Energia do Zmiany, Transport w mieście, Żywioły w mieście, Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, Akcja animacja- rozwój kompetencji edukacyjnych, Zasada 3R, czyli recykling to za mało, Odpowiedzialna konsumpcja, czyli nie daj się reklamom, R jak redukuj, czyli zostań ambasadorem odpowiedzialnej konsumpcji,

3)    PAKIET EDUKACJI GLOBALNEJ
Zajęcia poruszają tematy związane z szeroko pojętą edukacją globalną, kładącą nacisk na współzależności pomiędzy różnymi częściami świata. Ich celem jest m.in. kształtowanie u uczestników postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, zapoznanie uczestników zajęć z problematyką powiązań ekonomicznych, społecznych i kulturowych pomiędzy Globalnym Południem a Globalną Północą; uświadomienie skali skutków zmian klimatu i ich wpływu na życie ludzi na całym świecie, poszerzanie wiedzy na temat produkcji żywności w perspektywie globalnej, poszerzanie wiedzy na temat relacji między głodem i poziomem życia w perspektywie globalnej, a także poszerzanie wiedzy na temat demografii, zróżnicowania gospodarczego oraz relacji człowieka ze środowiskiem.
Przykładowe tematy zajęć: Ja i świat, Klimat do zmiany, Gra o wodę, Wiem, co jem (globalnie).

4)    PAKIET  EKOkonsument
Zajęcia promujące styl życia SLOW LIFE, o charakterze rękodzielniczym i artystycznym, mające na celu wykorzystanie kreatywnego potencjału wyobraźni uczestników oraz prezentację zalet kultury trwałego użytku w opozycji do konsumpcjonizmu i kultury rzeczy jednorazowych. Zajęcia zachęcają do zmiany nawyków konsumenckich, stwarzają przestrzeń do pracy twórczej w atmosferze SLOW i otoczeniu bliskich osób. Zajęcia dla osób dorosłych z dziećmi. Przykładowe tematy zajęć: Nieszablonowe szablony, Zrób sobie prezent (filc, tkanina), Wiklinowe formy, etc.

Osoba kontaktowa:
Termin realizacji:
marzec 2016 - luty 2017
Status:
Zrealizowany

Finansowanie:

wartość ogólna przedsięwzięcia: 274 580,00
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 154 700,00

Współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminy Wrocław

Ostatnio w projekcie: