Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015

Odbiorcy działań:

 • dzieci i młodzież  – grupy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i grupy dzieci i młodzieży uczęszczające do świetlic wychowawczych i parafialnych, a także zrzeszeni w różnego rodzaju organizacjach młodzieżowych, jak np. w harcerstwie etc. Część zajęć kierowana będzie także do studentów kierunków przyrodniczych, technicznych i humanistycz edukacyjnych;
 • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy z wrocławskich szkół i placówek;
 • mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska – dorośli oraz seniorzy biorący udział w zajęciach, a także rodziny i sąsiedzi bezpośrednich uczestników działań, odbiorcy działań promocyjnych.

Działania:

Program edukacyjny prowadzony w 2015r w EkoCentrum zakłada następujące działania:

1) PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Opracowanie tłumaczenia oraz ścieżki lektorskiej filmów edukacyjnych
Na potrzeby projektu opracowany zostanie zestaw krótkich filmów edukacyjnych z lektorem w języku polskim, które zostaną wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych. Ścieżka dźwiękowa zostanie dograna do filmów z cyklicznej konferencji naukowej TED (Technology, Entertainment and Design) popularyzujących najnowsze osiągnięcia nauki oraz prezentujących inspirujące i krytyczne podejście do wiedzy i rzeczywistości w atrakcyjnej, zwięzłej i żartobliwej formie.

2) STWORZENIE EDUKACYJNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRKTURY w EkoCentrum

W ramach projektu powstaną w EkoCentrum konstrukcje edukacyjne pokazujące w sposób ciekawy i innowacyjny sposoby wykorzystania energii odnawialnej. Dodatkowo podwórze EC zostanie o modelowy wiszący eksperymentalny miejski ogród horyzontalny, w którym będą wykonane nasadzenia z uwzględnieniem zasad wzajemnego oddziaływania poszczególnych roślin oraz tak, aby jak najefektywniej wykorzystać przestrzeń.
Wszystkie w/w instalacje tworzone będą przy udziale dzieci i młodzieży (pomoc w poszczególnych etapach: planowanie, prostsze elementy konstrukcyjne, asysta w wykonaniu).

3) PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W EKOCENTRUM

Liczba godzin:

 • Całość zadania: 1836 godziny zegarowe
 • W ramach dotacji:ok.  895  godzin zegarowych
 • Uczestnicy: Łącznie nie mniej niż 5000 uczestników

Terminy zajęć: 02 – 12.2015, zajęcia prowadzone zarówno w roku szkolnym (zajęcia w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym), jak i w ferie szkolne oraz wakacje. Część zajęć odbywać się będzie w weekendy oraz w godzinach pozalekcyjnych.
Czas trwania zajęć: 4 godziny zegarowe

PAKIETY TEMATYCZNE ZAJĘĆ
Wszystkie zajęcia realizowane w obrębie trzech pakietów tematycznych:
1)    PAKIET PRZYRODNICZY
Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące umiejętność rozpoznawania gatunków, funkcjonowanie ekosystemów, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną gatunków i siedlisk oraz obszarów przyrodniczo-cennych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
W pakiecie znajdą się także zajęcia poświęcone zostaną praktycznym aspektom problematyki zieleni miejskiej, w tym szczególnie drzew – ich roli i funkcji. W ramach zajęć prowadzone będą wspólne nasadzenia drzew.
Przykładowe zajęcia: Natura miasta, Owady, Drzewa i ich mieszkańcy, Ptaki, Rośliny i porosty w mieście, Strażnicy Zieleni.

2)    PAKIET EKOROZWOJU
Pakiet obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące m.in:

 • wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu. W ramach pakietu uczestnicy będą mieli okazję do konfrontacji wiedzy potocznej (mitów, stereotypów, obiegowych opinii itp.) ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie ekologii, klimatologii i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na tematykę zmian klimatu.
 • zapoznania uczestników z kwestiami związanymi z poprawnym zarządzaniem odpadami, w tym ograniczaniem, segregowaniem odpadów  (zasada 3R) i utrzymaniem porządku w miejscach ich gromadzenia, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych odpadów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za estetykę miasta i stan miejskiego ekosystemu. W pakiecie znajdą się zajęcia manualne prezentujące różne sposoby ponownego wykorzystania odpadów i nadawania drugiego życia przedmiotom.
 • zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskich oraz indywidualnej odpowiedzialności jednostki za stan najbliższego otoczenia i środowiska;
 • kwestii zrównoważonego transportu – pakiet uzupełniony zostanie praktycznymi zajęciami edukacyjnymi „Rower” z elementami zajęć praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cyklooficyny.
 • chowu przemysłowego oraz kwestie praw zwierząt, w tym:  jak przemysłowy chów zwierząt wpływa na degradację środowiska oraz zmiany klimatu.
 • różnych form  aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej.

Przykładowe tematy zajęć: Ekowkrętka – zasada 3R, Odpowiedzialna konsumpcja, Woda, Ekologiczne zakupy, Zrównoważona dieta – czyli wiem, co jem, Moje miasto – czyste miasto, Pogromcy mitów, Akcja – Segregacja!, Energia do Zmiany.

3)    PAKIET EDUKACJI GLOBALNEJ
Zajęcia poruszają także tematy związane z szeroko pojętą edukacją globalną, kładącą nacisk na współzależności pomiędzy różnymi częściami świata. Ich celem jest m.in. kształtowanie u uczestników postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, zapoznanie uczestników zajęć z problematyką powiązań ekonomicznych, społecznych i kulturowych pomiędzy Globalnym Południem a Globalną Północą; uświadomienie uczniom skali skutków zmian klimatu i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie, poszerzanie wiedzy na temat produkcji żywności w perspektywie globalnej, poszerzanie wiedzy na temat relacji między głodem i poziomem życia w perspektywie globalnej, a także poszerzanie wiedzy na temat demografii, zróżnicowania gospodarczego, poszerzanie wiedzy na temat relacji człowiek-środowisko.
Przykładowe tematy zajęć: Ja i świat, Klimat do zmiany, Gra o wodę, Wiem, co jem (globalnie).

RODZAJE ZAJĘĆ
Zajęcia z PAKIETÓW EDUKACYJNYCH EkoCentrum realizowanych w ramach programu przeprowadzane mogą być zarówno w formie zajęć terenowych, jak i salowych.

1)    ZAJĘCIA TERENOWE
Zajęcia prowadzone będą na obszarach przyrodniczo-cennych leżących na terenie miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000: Grądy Odrzańskie, Grądy na Odrą, Łęgi nad Bystrzycą, Las Pilczycki, parki Wrocławia, w najbliższym otoczeniu EkoCentrum (dzielnica Nadodrze) a także na terenach zielonych znajdujących się w okolicach szkół biorących udział w zajęciach.  Zajęcia edukacyjne realizowane będą na bazie posiadanych oraz zakupionych przez Fundację w ramach programu materiałów edukacyjnych. EkoCentrum służyć będzie jako baza techniczno-wypadowa do realizacji zajęć.
2)    ZAJĘCIA SALOWE
Zajęcia prowadzone będą w dwóch salach warsztatowych EkoCentrum Wrocław z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury szkoleniowej oraz materiałów dydaktycznych (będących w posiadaniu FER oraz zakupionych w ramach programu).

4) OPRACOWANIE I WYDANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

Broszura informacyjna – UM (przygotowanie merytoryczne i graficzne, druk)
Działanie obejmie opracowanie (graficzne, merytoryczne i redakcyjne), druk oraz dystrybucję broszury informacyjnej zawierającej podstawowe informacje o projekcie oraz służącej utrwaleniu wiedzy uczestników projektu na temat: zasady 3R i jej zastosowania, segregacji odpadów (kategorie odpadów, rodzaje pojemników, punkty zbiórki sprzętu elektronicznego i odpadów niebezpiecznych itd.), oszczędzania energii itp. Broszury będą dystrybuowane w EC wśród odwiedzających. Liczba wydrukowanych broszur: ok. 2000.

5) REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ www.ekocentrum.pl ORAZ PROMOCJA DZIAŁAŃ
W ramach informacji o działaniach projektowych na bieżąco uzupełniana będzie strona internetowa www.ekocentrum.pl.

W ramach działań przeprowadzone zostaną także drobrne prace konserwatorkskie i adaptacyjne w EkoCetntrum.

Osoba kontaktowa:
Termin realizacji:
luty - grudzień 2015
Status:
Zrealizowany

Całkowity koszt zadania: 238 000,00 PLN
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 116 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ze środków Gminy Wrocław oraz Powiatu Wrocławskiego.

Ostatnio w projekcie: