ViViD: edukacja i wsparcie sieci społeczności żywnościowych

Czas na nowo przemyśleć przemyśleć nasze sposoby produkcji i dystrybucji żywności. Dominujące dziś globalnie rolnictwo przemysłowe odpowiada za prawie jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych, zużywając przy tym ogromne ilości zasobów naturalnych i przyczyniając się do zaniku bioróżnorodności. Niestety, obecny system żywnościowy pogłębia nierówności ekonomiczne: utrudnia dostęp do zdrowej, ekologicznej żywności uboższym konsumentom, a producentom szanującym wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, uniemożliwia osiągnięcie sprawiedliwych zysków ekonomicznych. Na szczęście jest alternatywa: możemy produkować naszą żywność z poszanowaniem środowiska naturalnym, godziwym wynagrodzeniem dla pracowników i w cenie przystępnej dla konsumentów. Taką szansę dają nam społeczności żywnościowe.

Międzynarodowy projekt Vivid skupia się na wsparciu społeczności żywnościowych: lokalnych i solidarnych partnerstw między konsumentami a rolnikami na rzecz agroekologii. Ideą przewodnią jest 3W: wzmocnienie ich wydajności, widzialności witalności, czyli stabilności finansowej, popularności i zdolności do przetrwania w kryzysowych czasach.

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty i szkolenia dla osób aktywnych w społecznościach żywnościowych. Stworzone zostaną także publikacje, materiały edukacyjne i narzędzia on-line pomocne w prowadzeniu i rozwijaniu działalności lokalnych partnerstw oraz w komunikowaniu się z zewnętrznymi odbiorcami. Głównym narzędziem wspierającym koalicje lokalnych społeczności żywności będzie partycypacyjny model edukacji mieszanej (ang. blended learning), czyli hybrydowa metoda kształcenia, która łączy tradycyjne metody edukacyjne z aktywnościami realizowanymi zdalnie za pośrednictwem komputera.

Lokalne solidarne i partnerstwa na rzecz agroekologii (LSPA, ang. Local Solidarity-based Partnership for Agroecology) odgrywają kluczową rolę w rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych. LSPA stosują ekologiczne metody upraw w celu ochrony zasobów naturalnych, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo żywnościowe i tworzenie społeczności zapewniających rolnikom utrzymanie. To żywe, innowacyjne laboratoria, które mogą być atrakcyjne także dla młodych ludzi, zainteresowanych rolnictwem ze względu na bezpośrednią współpracę z konsumentami i uczciwsze zarobki.

Sieciowanie partnerstw sprzyja powstawaniu nowych kooperatyw i promowaniu tej formy współpracy, a także umożliwia ich badanie. Przyczynia się także do budowania silnych relacji międzygrupowych (nie tylko w ramach jednej sieci, ale także między sieciami), stwarza nowe możliwości dla kolejnych pokoleń rolników oraz zachęca obywatelki i obywateli do aktywnego uczestnictwa w systemie żywnościowym. Działania zaplanowane w projekcie na lata 2024-2026 mają wzmocnić tego rodzaju koalicje, a zwłaszcza ich zdolność do wspierania oddolnych inicjatyw, aby stały się opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, widoczne jako innowacyjne przestrzenie edukacyjne i integracyjne, a także rezylientne, czyli odporne na kryzysy i zdolne do rozwoju.

Oryginalna nazwa projektu: ViVid- Apprendre, entraîner et former vers les 3 V des réseaux alimentaires citoyens: Viabilité, Visibilité, Vivabilité

Koordynator: Urgenci

Organizacje partnerskie:

 

Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika[at]eko.org.pl
Termin realizacji:
1.10.23 - 31.07.26
Status:
Realizowany

Projekt finansowany ze środków

Ostatnio w projekcie: