Udział społeczny w ochronie alej jako dziedzictwa kulturowego obwodu kaliningradzkiego

Projekt poświęcony był ochronie dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego Obwodu Kaliningradzkiego jakim są aleje drzew przyrożnych.
Jego cele skupiły się wokół podzielenia się polskim doświadczeniem z zakresu współpracy z różnymi grupami interesu nad ochroną alej oraz tworzenia partnerstw, zwiększenia wiedzy osób odpowiedzialnych za stan drzew na temat ich odpowiedniej pielęgnacji i diagnostyki oraz wzmocnienia oddolnego ruchu aktywistów, który działa w ich obronie – Grupy Inicjatywnej Ochrony Alej.
W ramach projektu zorganizowano wizytę studyjną oraz seminaria dla władz lokalnych i nauczycieli w temacie ochrony drzew, zorganizowano konkurs fotograficzny oraz wystawę poświęconą alejom. W ramach projektu zaadaptowano, przetłumaczono i wydano także w języku rosyjskim kompendium do diagnostyki i pielęgnacji drzew. Jest to adaptacja polskiej książki wydanej przez FER o tytule “Drzewa w krajobrazie – podręcznik praktyka”.

Książka dostępna jest pod tym linkiem: Забота о деревьях. Научные рекомендации для практиков

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1) WIZYTA STUDYJNA GRUPY ROSYJSKIEJ W POLSCE / 26-28 kwietnia 2016

W dniach 26 – 28 kwietnia zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli władz lokalnych, drogowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Kaliningradu. Tematem przewodnim były aleje, ich rola w krajobrazie, kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podstawy pielęgnacji drzew. W programie wizyty znalazły się wykłady, spotkania, ćwiczenia praktyczne oraz wizyty w zachowanych i odnawianych alejach. Wizyta była także okazją do spotkań kuluarowych, dyskusji na temat roli drzew w krajobrazie oraz wzajemnej
integracji gości z Rosji.

Relacja z wizyty: http://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26524.5/3542863/

2) SEMINARIA (Kaliningrad/ Rosja), jesień 2016

W ramach projektu odbyły się dwa dwuczęściowe seminaria dotyczące diagnostyki drzew oraz ich roli w krajobrazie. Jedno skierowane było do urzędników szczebla lokalnego zajmującego się ochroną przyrody oraz administracją terenami zielonymi. Odbiorcami drugiego byli nauczyciele i studenci obwodu kaliningradzkiego. Każde z seminariów składało się z dwóch części – wyjazdu w teren połączonego ze zwiedzaniem alej w okolicach Kaliningradu oraz części teoretycznej, uzupełnionej o małe ćwiczenia praktyczne. Pierwsza część seminariów
zorganizowana została w październiku (ze względu na warunki pogodowe), druga zaś odbyła się w listopadzie w kaliningradzkim ZOO.

2.1 Seminarium dla urzędników 17.11.2016 w kaliningradzkim ZOO.
Ze strony polskiej uczestniczyli w nim w roli prelegentów Piotr Tyszko – Chmielowiec z FER oraz Ewa Romanow – Pękal ze stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Czynny udział brały też prowadzące ze strony rosyjskiej – Aleksandra Koroleva oraz Maria Kokhanovskaia.
Podczas seminarium poruszano takie elementy jak:

  • współczesne metody opieki nad drzewami oparte na wiarygodnej wiedzy dot. strutkury oraz funkcji drzewa, a także zmian jakie zachodzą w jego morfologii na skutek upływu czasu;
  • podstawy diagnostyki drzew – umiejętność oceny stanu drzewa oraz ryzyk związanych z jego niewłaściwą pielęgnacją, podejmowanie decyzji o wycince na wiarygodnych informacjach i dobrej ocenie stanu rzeczy;
  • zasady prowadzenia nasadzeń nowych drzew – zwłaszcza alej przydrożnych (rodzaje sadzonek, sposoby utrzymania, angażowanie lokalnej społeczności – poczucie własności i odpowiedzialność).

2.1  Seminarium dla nauczycieli / 18.11.2016/38 osób
Seminarium to stanowiło uzupełnienie tematów wprowadzonych podczas części wyjazdowej.
Głównymi tematami były:
– drzewo – jego struktura i funkcje życiowe w świetle nowoczesnych badań
– aleje i ich rola jako korytarzy ekologicznych, a także rola historyczna i społeczna
– drzewa jako siedliska – rzadkie chrząszcze oraz porosty obwodu kaliningradzkiego
– aktywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w temacie drzew i alej.
Seminarium uzupełnione zostało o praktyczną część diagnostyczną w parku w okolicach ZOO.

Relacja z seminariów:
http://kldzoo.ru/mobile/news/detail.php?ELEMENT_ID=888

3) OPRACOWANIE I WYDANIE PODRĘCZNIKA DO DIAGNOSTYKI DRZEW
W ramach projektu zaadaptowano, przetłumaczono i wydano w języku rosyjskim kompendium do diagnostyki i pielęgnacji drzew. Jest to adaptacja polskiej książki wydanej przez FER o tytule “Drzewa w krajobrazie – podręcznik praktyka”.
Podczas pracy nad książką, oprócz tłumaczenia, wykonano wielką pracą nad adaptacją jej treści do rosyjskiego czytelnika i rosyjskich realiów, dodano także rozdział i fragmenty dotyczące sytuacji alej w obwodzie kaliningradzkim.

Książka składa się z 5 rozdziałów (I Aleje obwodu kaliningradzkiego i ich obrońcy, II Drzewo – jego budowa i funkcjonowanie; III Podstawowa diagnostyka drzew; IV Podstawy opieki nad drzewami; V Najważniejsze zasady nasadzeń przydrożnych drzew i nadzór nad pracami).

4) KONKURS FOTOGRAFICZNY
W ramach projektu zrealizowano konkurs fotograficzny w tematyce alej przydrożnych. Zdjęcia zostały wydrukowane w formie plansz oraz zaprezentowane w ZOO. Otwarcie wystawy nastąpiło 17 listopada 2016 w kaliningradzkim ZOO.
Wyróżnienie w konkursie otrzymało 16 fotografów.

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl
Termin realizacji:
od: 01.02.2016 do: 30.11.2016
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Dotacja w wysokości  39 920,00 umowa nr RITA-2015-20 z dnia 11.01.2016r.

Ostatnio w projekcie: