#RestartYourLife: zacznij życie na nowo!

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnej, ekologicznie zrównoważonej ekonomii społecznej. Obecnie kraje wyszehradzkie ( V4: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) są w stagnacji, a model ekonomiczny oparty na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych osiągnął granice możliwości. Nawet jeśli tworzone są nowe miejsca pracy, często nie ma chętnych, by ją podjąć wśród lokalnej społeczności, a pracodawcy zatrudniają zagranicznych pracowników. Równolegle nadal funkcjonują na rynku pracy osoby długotrwale bezrobotne, zwłaszcza w regionach słabo rozwiniętych, które nie korzystają z tego modelu. Płace wciąż nie są porównywalne do tych w Europie Zachodniej.  Istnieje coraz więcej dowodów na to, że dominujące modele ekonomiczne  w obecnych czasach  kryzysu klimatycznego – nie są zrównoważone. Stanowią zagrożenia dla środowiska i przyczyniają się do wzrostu nierówności pogłębiając deprywację ekonomiczną i społeczną.  Potrzebujemy nowego modelu rozwoju gospodarczego i społecznego w krajach V4.

W krajach wyszehradzkich różne podmioty (osoby fizyczne, organizacje i organy administracji publicznej) coraz częściej wspierają lokalnie zorganizowaną produkcję, kooperatywy i spółdzielnie. z których wiele  uwzględnia także wymiar środowiskowy. Wysiłki te często są jednak podejmowane w oderwaniu od siebie. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę systemowej wymiany nowych pomysłów, doświadczeń i dobrych praktyk między podmiotami wdrażającymi innowacyjnej modele ekonomii społecznej.

Co robimy?

Aby promować, unowocześniać i zwiększać skalę innowacyjnych modeli zrównoważonego i ekologicznego rozwoju gospodarczego i społecznego, musimy mobilizować, sieciować i wzmacniać podmioty je współtworzące. Interdyscyplinarna sieć łącząca uczestników z różnych sektorów, która będzie efektem działań w niniejszym projekcie, zapewni przestrzeń do wymiany pomysłów i dobrych praktyk, a także oceny i aktualizacji istniejących inicjatyw. Mamy również nadzieję, że w toku realizacji projektu zrodzą się nowe pomysły wzmocnienia rozwoju gospodarczego i społecznego lokalnych społeczności, z uwzględnieniem kryterium zrównoważonego rozwoju

Podczas serii wizyt roboczych, warsztatów i konferencji uczestnicy będą wymieniać praktyczną wiedzę, czerpać inspirację i pomagać w realizacji własnych projektów lub problemów podczas tworzenia strategicznych partnerstw. W celu szerszego rozpowszechnienia efektów tej współpracy zostaną opublikowane wyniki wszystkich wydarzeń. Utworzone zostanie ponadto wspólne wirtualne centrum edukacyjne upowszechniające i promujące istniejące już inicjatywy. Nasze działania wzmocnią partnerów projektu z multiplikatorami w terenie, a także umożliwią nawiązanie nowych relacji.

Projekt realizujemy wspólnie z organizacjami:

 

Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika@eko.org.pl
Termin realizacji:
październik 2019 - marzec 2021
Status:
Realizowany

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

Ostatnio w projekcie: