Program Naturalnie Wrocław

 • Liczba godzin:
  • Całość zadania: 1200 godzin zegarowych
  • W ramach dotacji: 480 godzin zegarowych
 • Uczestnicy: Łącznie 2806 uczestników / średnio 10 uczestników w grupie
 • Terminy zajęć: 05 – 12.2017, zajęcia prowadzone zarówno w roku szkolnym (zajęcia w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym), jak i w czasie wakacji. Część zajęć odbywała się w weekendy.
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 4 godziny zegarowe

Zrealizowane zajęcia:

Zajęcia realizowane były w ramach czterech pakietów tematycznych:
1)    PAKIET „R JAK REDUKUJ”
Zajęcia z pakietu „R jak REDUKUJ” skupiały się na kreowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz służyły uświadomieniu najważniejszych zagrożeń związanych z konsumpcjonizmem. Nazwa cyklu nawiązuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R promującej przyjazny dla środowiska styl życia. Zajęcia realizowane były w EkoCentrum Wrocław oraz na terenie szkół biorących udział w projekcie. Pakiet składał się z trzech zajęć:

 • R JAK REDUKUJ, CZYLI RECYKLING TO ZA MAŁO: celem zajęć było zapoznanie uczestników z zasadą 3R i jej najważniejszym komponentem – redukcją konsumpcji, a co za tym idzie: redukcją zużywanych zasobów, odpadów i emisji gazów cieplarnianych, czyli promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich oraz postawy osobistej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • KONSUMUJESZ-DECYDUJESZ, CZYLI ZOSTAŃ ODPOWIEDZIALNYM KONSUMENTEM: celem zajęć było zapoznanie uczestników ze społecznymi i środowiskowymi skutkami nadmiernej konsumpcji w kontekście indywidualnym, lokalnym oraz globalnym (zmiany klimatu i ich skutki, kurczące się zasoby ze źródeł nieodnawialnych, eksport odpadów do krajów globalnego Południa etc).
 • 100% ZNIŻKI, CZYLI NIE DAJ SIĘ REKLAMOM: celem zajęć byłojest zapoznanie uczestników z przyczynami nadmiernej konsumpcji z obszaru marketingu i mody oraz podsumowanie całego cyklu warsztatów. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie techniki manipulacji oraz mechanizmy z obszaru wpływu społecznego wykorzystuje się w reklamie oraz w procesie budowania wizerunku marki.

2) PAKIET „MIEJSCY ODKRYWCY”
Warsztaty z cyklu „Miejscy Odkrywcy”  były zaproszeniem do kreatywnej eksploracji różnych zakamarków miejskiego ekosystemu oraz tworzenia osobistej relacji z przyrodą i „małą ojczyzną”.
W trakcie zajęć uczestnicy wcielali się w rolę odkrywców poznających nieznane aspekty pozornie dobrze im znanego krajobrazu. Uczestnicy wyszukiwali, omawiali, fotografowali (lub rysowali) i dokumentowali różne elementy lokalnej architektury (zabytki, ślady lokalnej historii) oraz miejskiego ekosystemu (gatunki roślin i zwierząt, zabytki przyrody). Zebrana dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa służyła uczestnikom do stworzenia mapy odkrywców i / lub subiektywnego atlasu przyrodniczego.
Program zajęć terenowych wzbogacono także o zajęcia „Natura Miasta”, „Ptaki”, „Jeż swój zwierz”, „Park Narodowy Gór Stołowych”.

3) PAKIET EDUKACJI GLOBALNEJ „KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI”.
Warsztaty edukacji globalnej „Każdy Inny, Wszyscy Równi” były zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. Zajęcia skupiały się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o globalnych współzależnościach środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Pakiet składał się z trzech zajęć:

 • JEDEN ŚWIAT: Celem zajęć było zapoznanie uczestników z tematyką relacji między społeczeństwami globalnego południa i globalnej północy. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polegają współzależności globalne (kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne) oraz zostali zaproszeni do krytycznej nad własnym stylem życia i wyborami, które mają wpływ – pozytywny lub negatywny – na jakość życia ludzi w innych krajach. Perspektywa ta uwrażliwiała uczestników na jedną z przyczyn przybierającego na sile zjawiska migracji, bowiem szczególny nacisk położony zostanie na problem zmian klimatu.
 • PRZEMÓC PRZEMOC: Celem zajęć było zapoznanie uczestników z problemem różnorodnych rodzajów przemocy w kontekście tzw. migracji klimatycznych oraz procesu globalizacji. Uczestnicy dowiedzą się przy tym, jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją. Podczas zajęć omówione też zostały – przy pomocy metod aktywnych – różne formy przemocy i dyskryminacji.
 • DOGADAJMY SIĘ!: Celem zajęć było zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga i edukacji międzykulturowej. W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazji poznać i przećwiczyć w praktyce tzw. komunikat „ja” oraz 4. kroki P. Butler, czyli metody rozwiązywania konfliktów pozwalające na praktyczne zastosowanie wiedzy z poprzednich zajęć.

4) ZAJĘCIA OTWARTE „POSTAW NA ROZWÓJ. ZRÓWNOWAŻONY!”
Warsztaty otwarte „Postaw na rozwój. Zrównoważony” to zajęcia tematyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców, a także działaczy społecznych i osób zajmujących się edukacją (studentów, edukatorów, aktywistów, wolontariuszy i nauczycieli). Ich celem było przekaz rzetelnej i pogłębionej wiedzy dotyczącej najważniejszych wyzwań ekologicznych współczesnego świata za pomocą metod aktywnych i innych narzędzi edukacji nieformalnej sprawdzonych w praktyce edukacyjnej EkoCentrum Wrocław. Warsztaty poświęcone były takim zagadnieniom, jak: zrównoważony rozwój miast (funkcje zieleni miejskiej, potencjał komunikacji zbiorowej i rowerowej, usługi ekosystemów), woda i żywność w sieci globalnych zależności, zmiany klimatu w perspektywie lokalnej i globalnej (możliwe działania zapobiegawcze i adaptacyjne), potencjał kultury wielorazowego użytku (warsztaty DIY – „zasada 3R”) itp. Szczegółowe zakresy tematyczne i metody warsztatów otwartych były każdorazowo sprofilowane pod kątem grupy zgłaszającej chęć udziału w zajęciach.

fot. J.Grudziński/ fotolia

Osoba kontaktowa:
Termin realizacji:
kwiecień 2017 - grudzień 2017
Status:
Zrealizowany

Finansowanie:

wartość ogólna przedsięwzięcia: 143 992,00
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 47 600,00

Współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminy Wrocław

Ostatnio w projekcie: