Klimat na fali

Na negacji kryzysu klimatycznego daleko nie dopłyniemy. Wciąż możemy jednak powstrzymać jego dramatyczne skutki, jeśli obierzemy właściwy kurs. Do tego potrzebujemy mapy nawigacyjnej, czyli świadomości stojących przed nami wyzwań i dostępnych środków zaradczych. W tym celu wszyscy musimy dostrzec powagę sytuacji: sprawić, by klimat stał się tematem na fali.

Projekt KLIMAT NA FALI to wspólna kampania edukacyjna Fundacji EkoRozwojuDolnośląskiego Klubu Ekologicznego i Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, realizowana w otwartej przestrzeni Wrocławia, klubach seniora, szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych, siedzibach rad osiedli oraz w EkoCentrum Wrocław. Kampania łączy potrzebę atrakcyjnego sposobu szerzenia wiedzy na temat przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatycznych z kształtowaniem wrażliwości oraz obywatelskiego zaangażowania na rzecz lokalnego i globalnego ekosystemu.

W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące działania:

KLIMAT DO ZMIANY: otwarte zajęcia edukacyjne

Główną ideą zajęć jest konfrontacja wiedzy potocznej ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie zmian klimatu, w tym odporności ekosystemu Wrocławia w obliczu kryzysu klimatycznego. Skomplikowane procesy (jak np. efekt cieplarniany, cykl wodny i cykl węglowy) oraz złożona sieć powiązań między różnymi gałęziami ludzkiej działalności zostaną zaprezentowane w przystępny i atrakcyjny sposób.

Spacery przyrodnicze z ekspertami i wolontariuszami MSK

Część puli warsztatowej zostanie zrealizowana w formie otwartych spacerów przyrodniczych z ekspertami i wolontariuszami, w trakcie których uczestnicy będą poznawać różne elementy miejskiego ekosystemu wpływające na równowagę klimatyczną (jak np. zieleń miejska, rzeki, gleba itd.). Zajęcia otwarte będą się także odbywały w Otwartej Przestrzeni Kultury, we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

SZKOŁA Z KLIMATEM: pilotażowe zajęcia dla kadry zarządzającej placówek oświatowych i nauczycieli

Spotkania edukacyjne dla kadry zarządzającej jednostkami edukacyjnymi będą poświęcone kwestii zachowania i pielęgnacji zielonej infrastruktury przyszkolnej oraz wykorzystania jej w aktywnej edukacji ekologicznej. Wykład wprowadzający dla nauczycieli wygłosi Marcin Popkiewicz, autor książek „Świat na rozdrożu” oraz  „Nauka o klimacie”, analityk megatrendów i popularyzator wiedzy naukowej. Szkolenia dla dyrektorów poświęcone będą prawnym i praktycznym aspektom ochrony zielonej infrastruktury oraz tworzenia ogrodów deszczowych na terenie szkoły, a cykl warsztatów dla nauczycieli Szkolni Przyjaciele Drzew dotyczyć będzie edukacji przyrodniczej w zakresie ochrony drzew. W ramach zadania opracowany również zostanie praktyczny przewodnik dla dyrektorów placówek

Pilotażowe koncepcje zagospodarowania ogródków przyszkolnych

W ramach wspierania i promocji zielonej i błękitnej infrastruktury wokół placówek szkolnych opracowane zostaną pilotażowe koncepcje nasadzeń, pielęgnacji, ogrodów deszczowych i rozwiązań retencyjnych mających na celu wzbogacenie i utrzymanie drzew i krzewów na terenie szkoły. Wytypowane zostaną placówki z największymi problemami i potencjałem oraz chętne do realizacji w oparciu o nie pakietu edukacyjnego. Koncepcje będą uwzględniały wzbogacenie siedlisk gatunków, poprzez instalacje domków dla, biedronek, jeży, hotele dla owadów, nasadzenia etc.

KLIMAT NA TALERZU: otwarte warsztaty kuchni roślinnej

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane łatwe i tanie sposoby na zastępowanie produktów odzwierzęcych ich roślinnymi odpowiednikami. Omówione zostaną także walory środowiskowe i zdrowotne kuchni roślinnej, a każde ze spotkań zakończy się degustacją wspólnie przygotowanych potraw. Uczestnicy warsztatów otrzymają książeczkę z przepisami i wskazówkami dotyczącymi zastępowania produktów odzwierzęcych roślinnymi. Każdy warsztat otworzy prezentacja edukatorów dotycząca korzyści dla środowiska i zdrowia związanych z ograniczeniem bądź całkowitą zmianą diety na roślinną. Prowadzącymi warsztaty będą zaprzyjaźnieni, doświadczeni kucharze z wrocławskich wegańskich lokali gastronomicznych.

CHROŃMY KLIMAT: wykłady dla seniorów

Dla każdego Klubu Seniora zaproszonego do udziału w projekcie przeprowadzone zostaną 2 wykłady dotyczące (1) przyczyn i skutków globalnego ocieplenia oraz (2) adaptacji do zmian klimatu. Zaprezentowane zostaną także aktualne programy dotacyjne Urzędu Miejskiego w tym zakresie (m.in. program „Złap Deszcz”) oraz założenia miejskiej polityki klimatycznej i efekty społecznych konsultacji planu adaptacyjnego. Po wykładzie każdy uczestnik spotkania będzie mógł zadawać pytania, a następnie uczestniczyć w dyskusji. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają broszurę, która będzie zawierała pakiet najważniejszych informacji przekazywanych podczas wykładów.

ZDĄŻYĆ PRZED APOKALIPSĄ: gra miejska

Gra będzie miała charakter podchodów i serii happeningów, zaplanowanych i realizowanych przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Zadaniem uczestników będzie wykonanie serii działań i przeprowadzenie akcji informacyjnej w przestrzeni publicznej Wrocławia.

KLIMATYCZNE BINGO: publikacja komiksu

Komiks edukacyjny będzie miał charakter wkładki w formacie A4, zawierającej historię o tematyce dotyczącej zmian klimatu, narysowaną i napisaną przez uczniów i studentów z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W komiksie przekazane zostaną informacje na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych. Wkładka kolportowana będzie m.in. jako dodatek do gazetek osiedlowych, a także za pośrednictwem Rad Osiedli.

Osoba kontaktowa:
Aneta Osuch: osuch@eko.org.pl
Termin realizacji:
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „WROCŁAW DBA O KLIMAT”

Ostatnio w projekcie: