Pachnica dębowa traci swój dom – aktywiści alarmują

Wsparcia udzielamy  w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

 

Pachnica dębowa to wyjątkowy chrząszcz. Jest uznawana za gatunek zagrożony wyginięciem, wyrazem czego jest umieszczenie jej na czerwonych listach i ochrona prawna w Europie. Pomimo tego, iż lokalnie może być szeroko rozpowszechniona, to coraz bardziej intensywne procesy inwestycyjne i wycinki drzew powodują spadek liczby jej siedlisk. Chrząszcz ten narażony jest na szereg zagrożeń pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Jako szkodę dla gatunku należy rozumieć zmniejszenie liczebności lub utratę w siedliskach spowodowaną przez człowieka.

W lipcu br. otrzymaliśmy informację o zaistnieniu szkody polegającej na zniszczeniu siedliska pachnicy dębowej poprzez usunięcie lipy i zdeponowanie jej na działce prywatnej w miejscowości Nieborów. Z uwagi na przekazaną nam dokumentację fotograficzną, z której wynika, iż drzewo to było siedliskiem tego chrząszcza poczuliśmy się zaniepokojeni faktem dokonanego zniszczenia i zawiadomiliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi o dokonaniu celem wyjaśnienia sprawy.