Wspieramy aktywistów ze Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone

Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone chroni przyrodę i krajobraz kulturowy powiatu pszczyńskiego. Walczy o drzewa, aktywnie uczestniczy w zaniechaniu niczym nie uzasadnionych wycinek.

Aby usprawnić realizowane działania, dzieki wspólnemu zaangażowaniu powołano nowatorski Zespół doradczo-incjatywny do spraw dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej. Składa się z grupy urzędników, ekspertów i aktywistów (m.in. reprezentowanych przez Fundację EkoRozwoju), zajmujący się opiniowaniem projektów w zakresie gospodarki zielenią, a także formułowaniem zaleceń i uwag do wydawanych decyzji o wycinkach, z uwzględnieniem nasadzeń roślinności kompensacyjnej. Powołanie zespołu, działającego na terenie tak bogatym przyrodniczo i kulturowo, powinno być priorytetem dla wszystkich stron. W ten sposób możliwy staje się  realny wpływ na  szereg istotnych organizacyjnie spraw takich jak np.:

  • opiniowanie pod kątem przyrodniczym studium uwarunkowań, planów zagospodarowania przestrzennego,
  • nadzorowanie/opiniowanie wszelkich planowanych na terenie powiatu inwestycji przebiegających z ingerencją w przyrodę,
  • nadzorowanie wszelkich procesów związanych z wycinkami drzew, odbudową zieleni w miejsce wycinek, jakością nasadzeń,
  • udział w tworzeniu zielonych standardów, dobrych praktyk przyrodniczych,
  • organizowanie konsultacji społecznych dotyczących działań inwestycyjnych w obrębie powiatu,
  • dbanie o aktualny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki przyrodnicze.

Powołany zespół na terenie powiatu dbać będzie o dobrostan zieleni, dobre warunki i komfort życia wszystkich mieszkańców. Jak widać w opisanym przypadku, zmiana utartych ścieżek jest trudna i czasami możliwa dopiero wtedy, gdy społeczności lokalne zaczną się o ważne dla nich tematy upominać i spotkają na swojej drodze otwartych na zmiany urzędników. To też daje dodatkowe argumenty progresywnym osobom w urzędach i większą moc sprawczą. Te połączone siły mogą doprowadzić do pozytywnych zmian i inspirować inne grupy do działania. Dlatego warto być aktywnym i działać, proponować rozwiązania i pamiętać, że kropla drąży skałę. Po wielkiej fali wycinek, której byliśmy świadkami w wielu miastach i wsiach Polski, powoli i w niektórych kręgach zmienia się podejście do drzew, które są przecież najważniejszym elementem zielonej infrastruktury. Rosnąca świadomość, współpraca aktywistów i urzędników oraz korekta prawa to warunek utrzymania drzew w naszym otoczeniu.

 

Wsparcie zostało udzielone w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.