Wsparcie interwencji dla drzew w 2022 roku

Przydrożna lipa rosnąca w miejscowości Szałsza jest tamtejszym ostatnim alejowym drzewem. Mieszkańcy chcąc uratować ją przed planowaną wycinką, doceniając jej walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i estetyczne. Drzewo poprawia też bezpieczeństwa na drodze – jest naturalnym “spowalniaczem” dla poruszających się pojazdów.

Fundacja EkoRozwoju od 2013 roku prowadzi tzw. punkt interwencyjno-konsultacyjny, który wspiera radą i interwencjami osoby pragnące bronić drzew w swoich miejscowościach.

Zajmujemy się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących: planowanych wycinek drzew (poza lasami), nielegalnie dokonanych usunięć drzew i krzewów, uszkodzeń i zniszczeń korony drzew, a także nieprawidłowo wykonywanych prac ziemnych powodujących uszkodzenie drzew (w szczególności zniszczenie korzeni drzew). Porady udzielane są w drodze mailowej lub telefonicznej. Bardzo często w imieniu osoby interweniującej podejmowane są kroki prawne mające na celu wyjaśnienie sytuacji lub włączenie się do konkretnego postępowania administracyjnego na prawach strony. Prowadzenie punktu interwencyjnego obejmuje m.in.:

  • Udzielanie porad telefonicznych, mailowych, spotkań z aktywistami zgłaszającymi problemy i interwencje dot. drzew;
  • Prace w terenie;
  • Współpraca z prawnikiem;
  • Przygotowywanie odpowiednich wniosków (w trybie dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji o środowisku) lokalnym liderom, działaczom oraz ludziom poszukującym pomocy;
  • Prowadzenie niezbędnej korespondencji z organami (mailowej, pisemnej, kontakty telefoniczne),
  • Analizę merytoryczną otrzymanych danych, dokumentów, sformułowanie argumentacji merytorycznej, wniosków, rekomendacji dla liderów/aktywistów korzystających ze wsparcia punktu konsultacyjnego, analiza materiałów umieszczanych w Internecie, analiza literatury specjalistycznej,
  • Pomoc przy opracowywaniu wniosków dot. powołania pomników przyrody.
  • Równolegle do rozpoczętych nowych interwencji, kontynuowano sprawy rozpoczęte we wcześniejszym okresie. Sprawy są w toku, a my współpracując z instytucjami zajmującymi się drzewami, prawnikami, arborystami możemy wspierać lokalnych liderów zaangażowanych w ochronę drzew.

Dzięki realizacji projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wsparliśmy merytorycznie i organizacyjnie 54 nowe interwencje na rzecz drzew. W międzyczasie kontynuowaliśmy również wcześniej rozpoczęte sprawy i postępowania.

 

Projekt “Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” sfinansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.