Magazyn ekologiczny Kropla

Fundacja EkoRozwoju wydawała magazyn ekologiczny „Kropla” w latach 1995 – 2007. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień – zima. Z czasem pismo zaczęło się ukazywać w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.

Edukacja : od momentu założenia pismo służyło edukacji ekologicznej, szczególnie w aspekcie dotyczącym aktywnych metod edukacji; w kolejnych numerach prezentujemy kampanie edukacyjne prowadzone przez organzacje ekologiczne

Inspiracja: zadaniem pisma jest inspiracja do podejmowania konkretnych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska; prezentowane są zarówno proste ekologiczne działania, jak i aktywności wymagające szerszej kooperacji i organizacji.

Integracja: misją pisma jest wspieranie aktywności pozarządowych organizacji ekologicznych oraz ich wzajemnej kooperacji; prezentowanie wspólnych inicjatyw, a także ich potrzeby służy promowaniu i wzmacnianiu integracji ruchu ekologicznego. „Kropla” służy jako platforma wymiany pozytywnych informacji.

Tematyka: Kropla prezentuje działalność organizacji ekologicznych, problemy i możliwości ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W kolejnych numerach koncentrujemy się również na wyzwaniach stojących przed nami w procesie integracji europejskiej , a w szczególności:

• prezentujemy możliwości aktywnego wpływu konsumentów na stan środowiska („odpowiedzialny konsument”, modele konsumpcji; ograniczenie ilości odpadów),

• prezentujemy możliwości zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarki (czysta produkcja, „odpowiedzialny biznes”; system wskaźników zrównoważonego rozwoju),

• promujemy europejski system ochrony przyrody (NATURA 2000, programy rolnośrodowiskowe, rozwój obszarów wiejskich, ekoturystyka);

• poruszamy kwestie związane z wydatkowaniem środków na ochronę środowiska (fundusze krajowe i strukturalne; szczególnie w sektorach transport / odpady / gospodarka wodno ściekowa);

• promujemy społeczną odpowiedzialność oraz dostęp do informacji o stanie środowiska;

• rozwijamy świadomość ekologiczną

Formuła pisma: pismo dociera do aktywistów i tworzone jest ich siłami. Dystrybucja opiera się na organizacjach ekologicznych (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania systemu odpisów podatkowych dla pożytku publicznego) oraz w pewnym stopniu ogólnodostępnych form sprzedaży (głównie krajowe salony MPIK). Atrakcyjna forma graficzna oraz zachowanie zasad (priorytet tematyczny, a także papier z recyklingu) zwiększa wiarygodność pisma. Z racji na ograniczony nakład (3000 egz.) i ważność i aktualność poruszanych tematów – dla zachowania publikowanych informacji dla pożytku publicznego w wersji internetowej publikowane są pełne wersje prezentowanych artykułów – z aneksami tematycznymi (m.in. dodatkowe teksty, pliki filmowe, audycje radiowe) – na stronach www.eko.org.pl/kropla/archiwum.html

Współpraca:  kluczowym elementem rozwoju programu wydawniczego „Kropli” jest współpraca pomiędzy pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz wspieranie aktywności czytelników. Naszym celem jest, aby czytelnicy stali się współpracownikami, wolontariuszami, a z czasem współdziałającymi liderami – i autorami kolejnych edycji „Kropli”…