Produkcja herbaty w rejonie Tkibuli

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją działań podejmowanych przez FER, TDDF i Elkanę na rzecz wsparcia producentów herbaty i odnowę jej tradycyjnej produkcji w regionie Tkibuli, Gruzja w 2013r. Jego głównymi BENEFICJENTAMI są drobni producenci herbaty skupieni w kooperatywie Tradycja, przedsiębiorcy współtworzący Stowarzyszenie Nowa Okriba oraz osoby zajmujące się przetwórstwem herbaty w domowych warunkach, zamieszkujący rejon Tkibuli. Jego DZIAŁANIA skupiają się na organizacyjnym wsparciu kooperatywy (niezbędne konsultacje,
wypracowanie planu marketingowego, standardów produkcji, instrukcji technologicznej), szkoleniach zwiększających kompetencję i samodzielność lokalnych producentów herbaty oraz organizacji wydarzenia promującego lokalną produkcję – Dnia Herbaty.

Działanie 1 Cykl szkoleniowy dla lokalnych producentów
1.1. Sprawni w działaniu – wsparcie merytoryczne dla członków kooperatywy
Warsztaty, których celem jest wypracowanie wraz członkami kooperatywy podstaw do:
• systemu kontroli wewnętrznej w ramach kooperatywy;
• planu marketingowego i planu dystrybucji dla tkibulskiej herbaty m.in w oparciu o sieć dystrybucji stowarzyszenia Elkana

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące kwestie:
– zasady i możliwe modele współpracy w kooperatywie;
– możliwe problemy w funkcjonowaniu i sposoby rozwiązywania sporów;
– wzajemna kontrola jakości produkcji poszczególnych członków kooperatywy – możliwe modele;
– produkt – czym jest? do kogo go kierujemy? jak określamy potrzeby rynku?

1.2 Szkolenia tematyczne dla lokalnych producentów
Czas trwania: lipiec – październik 2014, 5 dni szkoleniowych
Prowadzący: eksperci Stowarzyszenia Elkana, technolodzy produkcji herbaty
Uczestnicy: ok. 40 osób (indywidualni uczestnicy), po ok 15 osób/ trening
Szkolenia kierowane są zarówno do członków kooperatywy producentów herbaty, członków Stowarzyszenia Nowa Okriba, jak i do małych i średnich przedsiębiorców w rejonie zainteresowanych przyłączeniem się do organizacji.

Proponowane tematy szkoleń:
• Szkolenia praktyczne dot. tradycyjnego zbioru herbaty i pielęgnacji plantacji zgodnie z wymogami zachowania
wysokiej jakości produktu (min 2 dni)
• Analiza rynku, ryzyka rynkowego;
• Planowanie i kontrola budżetu;
• Poszukiwanie partnerów biznesowych – relacje w biznesie;
• Produkcja ekologiczna – zasady, ryzyka, sposoby dystrybucji ;
• Tworzenie strategii marketingowej;
• Techniczne parametry produkcji i opakowania żywności .
Dokładny program szkoleń zostanie opracowany na podstawie zapotrzebowani zgłaszanych przez beneficjentów oraz
sugestii trenerów i ekspertów.

Działanie 2 Konsultacje dla producentów herbaty
2.1 Cykl konsultacji
Czas trwania: lipiec – październik 2014, 5 konsultacji. Dostępne przez cały okres realizacji działań.

2.2 Opracowanie wewnętrznego system kontroli jakości produkcji oraz planu marketingu i dystrybucji dla kooperatywy Tradycja

2.3 Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (koncepcja, projekt graficzny) dla kooperatywy Tradycja
Wypracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz opakowania dla tkibulskiej herbaty – spójny system identyfikacji wizualnej, pozwalający na stworzenie opakowania estetycznego, przykuwającego uwagę, a jednocześnie niedrogiego w produkcji jest podstawą dalszej promocji i dystrybucji tkibulskiej herbaty.

Działanie 3 Promocja
a) działania projektowe – opracowywanie i emitowanie informacji o projekcie, poszczególnych etapach realizacji oraz rezultatach na stronach internetowych partnerów oraz mediach społecznościowych.
b) promocja Dni Herbaty – informacja o wydarzeniu rozdystrybuowana zostanie m.in. przez Departament Turystyki, oddział w Kutaisi, organizacje partnerskie, strony facebook organizacji partnerskich. W promocji zostaną wykorzystane lokalne i regionalne media. Przygotowane zostaną ulotki oraz plakaty.

Działanie 4 Dzień Herbaty – organizacja mini – jarmarku

W ramach projektu, w celu promocji herbaty oraz produktów lokalnych regionu Tkibuli, zostanie zorganizowany pierwszy w Tkibuli Dzień Herbaty.

W programie m.in.:
• prezentacja producentów lokalnych i ich produkcji;
• prezentacja lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych, m.in warsztaty i zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży;
• warsztaty i pokazy rękodzieła;
• koncert oraz wystawa prac Szkoły Plastycznej w Tkibuli.

Działanie 5 Wsparcie eksperckie i praca w terenie

Działanie obejmuje:
– wizytę eksperta z Fundacji EkoRozwoju, której rolą będzie wsparcie przygotowań do Dnia Herbaty w Tkibuli od strony organizacyjnej, tak aby zapewnić wysoką jakość wydarzenia, wykorzystanie potencjału prezentacyjnego i organizacyjnego mieszkańców Tkibuli.
– wizytę roboczą koordynatora

Partnerzy:

Tkibuli District Development Fund

Stowarzyszenie Elkana

Osoba kontaktowa:
Termin realizacji:
czerwiec - październik 2014
Status:
Zrealizowany

Ostatnio w projekcie: