Nasz las. Aktywna edukacja ekologiczna Parku Narodowego Machakhela

Cele projektu skupiają się wokół przekazania polskiego doświadczenia z zakresu opracowania i realizacji edukacji
przyrodniczej i ekologicznej przy wykorzystaniu zasobów Parków Narodowych oraz stworzeniu podstaw programu edukacyjnego dla Parku Narodowego Machakhela (Adżaria, Gruzja). Projekt wspiera także współpracę pomiędzy Parkiem Narodowym Machakhela w Gruzji oraz Karkonoskim Parkiem Narodowym w Polsce.

W Adżarii w 2012 powstał Park Narodowy (PN) Machakhela. Na ok 7000 hektarów (teren porównywalny do
Karkonoskiego Parku Narodowego) chronione są tzw. Lasy Kolchidzkie, wyjątkowe na skalę światową. Oprócz korzyści ochronnych, stwarza on warunki do stymulacji rozwoju, realizowanego w oparciu o zasoby przyrodnicze i poprawy warunków ekonomicznych życia mieszkańców wiosek znajdujących się w otulinie Parku.

Dzięki działaniom podejmowanym wspólnie przez Fundację EkoRozwoju (FER), Black Sea Eko Academy (BSEA) oraz administrację PN Machakhela od 2018 roku udało się zwiększyć zaufanie mieszkańców do samego parku oraz zmienić jego postrzeganie na istotnego partnera w tworzeniu oferty turystycznej doliny, wspierania społeczności lokalnej oraz tworzenia oferty edukacyjnej

 

Działania:

1. Staż edukacyjny w Karkonoskim Parku Narodowym

W ramach projektu zaplanowany jest staż pracownika PN Machakhela w Karkonoskim PN.
Jego celem będzie:

  • zapoznanie się z funkcjonowaniem 3 ośrodków edukacyjnych prowadzonych przez KPN,
  • zapoznanie się z praktyką tworzenia oferty edukacyjnej w oparciu o zasoby Parku Narodowego,
  • zapoznanie się z organizacją i kanalizowaniem ruchu turystycznego, tak aby omijał on najbardziej wrażliwe przyrodniczo obszary parku, planowanie i ocena zagrożenia nadmiernego rozwoju ruchu turystycznego
  • wsparcie i nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy PN Machakhela a Karkonoskim Parkiem Narodowym.

2. Edukacja ekologiczna – warsztaty specjalistyczne online
W ramach działania zrealizowany zostanie cykl specjalistycznych warsztatów online dla pracowników Parku Narodowego Machakhela oraz współpracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Parków Narodowych Mtirala i Machakhela (od 4 do 10 osób). Ich celem będzie wspólne wypracowanie założeń oferty edukacyjnej dla PN Machakhela (m.in. identyfikacja problemów i wybór tematów oraz zasobów przyrodniczych, obszaru realizacji oferty, potrzebnych materiałów, scenariuszy etc.)

3. Opracowanie scenariuszy edukacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia dla parku PN Machakhela
Na podstawie wyników pracy warsztatowej i identyfikacji najważniejszych tematów i zagadnień przygotowaną zostaną scenariusze edukacyjne dotyczące np. ochrony gatunków endemicznych, rozpoznawanie gatunków drzew i ptaków, nietoperzy, właściwej gospodarki odpadowej i redukcji plastiku na rzecz naturalnych materiałów produkowanych lokalnie, czerpanie energii ze słońca, etc.

Scenariusze obejmować będą:
– wprowadzenie do tematu obejmujące kontekst zmian klimatycznych (np. Rola drzew i ekosystemów leśnych w walce ze zmianami klimatu),
– zestawy zadań/ ćwiczeń/quizów/zabaw dla dzieci do prowadzenia przez nauczycieli wraz z kartami pracy (instrukcja)

4. Wydarzenia edukacyjne w Gruzji

4.1) Warsztaty dla nauczycieli – wprowadzenie scenariuszy zajęć
Trzy jednodniowe warsztaty dla nauczycieli oraz pracowników PN Machakhela z zakresu prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej/ ok 10 uczestników.
Warsztaty zostaną opracowane i zrealizowane przez uczestników warsztatów specjalistycznych w Polsce. Program szkoleń obejmie wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną oraz zapoznanie nauczycieli ze scenariuszami zajęć edukacyjnych wypracowanymi w ramach projektu.

4.2) Warsztaty edukacyjne dla różnych grup odbiorców (50h)
Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, mieszkańców oraz turystów realizowane zarówno przez przeszkolonych nauczycieli jak i pracowników PN Machakhela. Zajęcia prowadzone będą zarówno w szkołach położonych w Dolinie, jak i w administracji Parku Narodowego oraz w terenie.

4.3) Trzy otwarte wydarzenia edukacyjne/ spacery, pikniki etc.

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl
Termin realizacji:
01.01.2020 - 30.09.2021
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.