Hard times, soft skills (HATI-SOS)

Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej (SSE) stanowią istotny element światowej gospodarki, mimo iż nie zostały stworzone na potrzeby maksymalizacji zysków w duchu rywalizacji, lecz z myślą o pracy na rzecz dobra wspólnego w duchu współpracy. Do sfery SSE zalicza się m.in. organizacje pozarządowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, grupy samopomocowe, kooperatywy, grupy RWS, sieci Sprawiedliwego Handlu, przedsiębiorstwa społeczne i wiele innych. W samej tylko Unii Europejskiej w tym sektorze pracuje 11 milionów ludzi, ale liczba osób zrzeszonych w różnego rodzaju inicjatywach z zakresu ekonomii społecznej sięga nawet 160 milionów. Idea SSE jest powiązana z promocji idei zaangażowania obywatelskiego oraz wzmacnianiem kompetencji politycznych i zdolności do formułowania interesów w ramach demokratycznej debaty.

Nowy projekt Eramsus+ HATI-SOS to kontynuacja wcześniejszego projektu BuSSE (Building up Social Solidarity Economy), tym razem jednak uwzględniająca również w sposób szczególny wyzwania z którymi podmioty ekonomii społecznej mierzyły się w trudnych czasach pandemii COVID-19.

Celem projektu HATI-SOS jest wspieranie rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i solidarnej (ang. social and solidarity economy) poprzez rozwijanie alternatywnych metod edukacyjnych w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Utopia ze Słowacji. Fundacja EkoRozwoju współrealizuje projekt jako partner razem z organizacjami: Ekumenická akademie (Czechy) i Profilantrop (Węgry) oraz RIPEES, europejską siecią podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, skupiającą ponad 40 krajowych, sektorowych i międzysektorowych organizacji w kilku krajach europejskich. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2021 roku i potrwa do marca 2024 roku.

Działania projektowe skupiają się na sieciowaniu, szkoleniach oraz wymianie wiedzy i doświadczeń między trenerami i trenerkami oraz aktywistkami i aktywistami grup SSE. Oprócz szkoleń dla osób zajmujących się edukacją i zaangażowanych w działalność podmiotów ekonomii społecznej, w ramach projektu planowany jest podręcznik wprowadzający do problematyki umiejętności miękkich (soft skills) oraz podręcznik dla organizatorek i koordynatorów grup SSE, które chcą wykorzystywać oddolne, partycypacyjne praktyki do rozwoju własnych inicjatyw.

 

Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika@eko.org.pl
Termin realizacji:
XI 2021 - III 2024
Status:
Realizowany

 

Projekt HARD TIMES SOFT SKILLS (HATI-SOS) jest finansowany ze środków Programu ERASMUS+ No 2021-1-SK01-KA220-ADU-000030019