Mapa inicjatyw na rzecz drzew ma kolejne 120 wpisów!

Mapa inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony drzew pozwala na szybkie znalezienie najbliższej organizacji/grupy/inicjatywy, która może pomóc w interwencji, doradzić, zainspirować do podjęcia działań dotyczących ochrony zieleni.

W ramach realizacji projektu zidentyfikowaliśmy i umieściliśmy na mapie (dostępnej na stronie drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew/) 120 inicjatyw działających na rzecz drzew. Klikając na znaczniki dowiesz się więcej o inicjatywach w obronie drzew. Kolorem zielonym oznaczyliśmy organizacje, które w wypadku postępowań administracyjnych mają więcej uprawnień niż niesformalizowane ruchy (kolor pomarańczowy).

Na mapie widać różnorodność podejmowanych działań. Wspólnie edukujemy, zwracamy uwagę na rolę drzew oraz ich piękno, uczymy jak wprowadzać standardy ochrony czy też sadzić nowe drzewa.
Aktywiści i społecznicy są zaangażowani w realizację działań o różnym charakterze:

  • strażniczym jak np. Stowarzyszenie Zielone Kujawy – organizacja strażnicza działająca na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz poprawy jakości powietrza w powiecie aleksandrowskim;
  • edukacyjnym np. Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych – fundacja zajmująca się edukacją, popularyzacją przyrody oraz ochroną i monitoringiem środowiska działająca głównie na terenie powiatu słubickiego. W ramach projektu DZIKI PARKing fundacja przygotowała mobilną tablicę edukacyjną o funkcjach drzewa chcąc przybliżyć przez to drzewo, pokazać jego dobre strony i korzyści jakie daje;
  • prawnym np. Towarzystwo dla Natury i Człowieka – wykorzystując metody prawne walczy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo,
  • aktywizacji osób niepełnosprawnych np. Fundacja Transgresja – realizacja pomysłów i działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w aktywności przyrodnicze i czerpania radości z kontaktu z drzewami, przyrodą i aktywnością w społeczeństwie;
  • interwencyjnym np. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO Orońsko – celem stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie dewastacji przyrody, poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy oraz edukacja ekologiczna lokalnej społeczności. Aktywiści zaangażowali się w ochronę przed wycięciem okazałego 200 letniego drzewa, któremu nadali imię Wałaśniak, rozpoczęli zbiórkę publiczną na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.
  • aktywizującym środowiska lokalne np. Stowarzyszenie Bożkowice – główną ideą działania stowarzyszenia jest integracja i aktywizowanie środowiska lokalnego, podniesienie wiedzy środowisk wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na rzecz ochrony drzew i lokalnej przyrody.

Poniżej załączamy też listę inicjatyw w pliku NOWE_FIO_InicjatywyDlaDrzew. 69 z tych inicjatyw to grupy niezrzeszone, 51 to fundacje lub stowarzyszenia.

 

Mapę zaktualizowano w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.