Turystyka w Adżarii

Turystyka w Adżarii – wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej Republiki Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwiększenie zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela.

Projekt w sposób kompleksowy i trwały wspiera rozwój sektora turystyki Gruzji w oparciu o unikatowe w skali świata zasoby przyrodnicze Adżarii i PN Matchakhela – ekosystem lasu kolchidzkiego. Poprzez wdrożenie planu komunikacji z mieszkańcami, pilotażowe inicjatywy lokalne, uruchomienie punktu informacyjnego, szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju oferty turystycznej, transfer wiedzy, realizację modelowej infrastruktury i szeroką promocję (materiały, wydarzenia, media) realizuje priorytety polityki rozwoju regionalnego. Projekt obejmował:

 • Rozwój długofalowej współpracy pomiędzy lokalną społecznością, władzami lokalnymi oraz administracją Parku Narodowego, stworzenie Strategii Komunikacji mającej na celu długofalową współpracę międzysektorową i zwiększającą poziom współdecydowania i współuczestnictwa
 • Rozwój sektora usług turystycznych i produktów lokalnych oraz poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców poprzez inspirowanie oraz podnoszenie ich umiejętności, sprzyjanie wzrostowi aktywności i umiejętności osób zaangażowanych w rozwój lokalnej turystyki i oferty produktów lokalnych (poprzez szkolenia dla osób zainteresowanych rozwojem dodatkowej oferty turystycznej związanej ze zrównoważoną produkcją i agroturystyką, szkolenia dla przewodników, zaawansowane szkolenia z zakresu rozwoju oferty biznesowej w turystyce oraz rozwoju lokalnego rękodzieła, realizację pilotażowych inicjatyw (zakup sprzętu, wyposażenia, narzędzi, materiałów do remontu, etc.), zorganizowanie oraz uruchomienie bazaru produktu lokalnego,
 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parku Narodowego przy jednoczesnej ochronie jego walorów poprzez zrealizowanie elementów infrastruktury turystycznej (m.in. ławo-stoły, wiaty, miejsce biwakowe z turystycznym prysznicem), wytyczenie i oznaczenie w terenie przebiegów 2 szlaków kanalizujących ruch turystyczny oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia jak lornetki, śpiwory, hamaki, etc. (sprzęt wypożyczany będzie turystom korzystającym z usług przewodnickich), uruchomienie punktu informacyjnego w budynku siedziby Parku,
 • Wzmocnienie rozpoznawalności regionu poprzez promocję oferty zrównoważonej turystyki m.in. poprzez wydanie mapy oraz ulotek informacyjnych (materiały dystrybuowane będą w punkcie informacyjnym powstałym przy PN oraz innych punktach informacyjnych regionu), organizację wizyty studyjnej w Parku dla dziennikarzy i operatorów turystycznych, organizację wydarzeń promocyjnych jak Festiwal Produktu Lokalnego
 • Przekazanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o przyrodnicze zasoby regionu, pokazanie praktycznych rozwiązań stosowanych przez lokalnych przedsiębiorców do rozwoju swojego biznesu w ramach marki lokalnej, zaprezentowanie sposobów wykorzystania potencjału regionu i jego mieszkańców do stworzenia produktu turystycznego oraz polepszenia sytuacji ekonomicznej regionów (organizacja wizyty studyjnej w Polsce).

Wraz z partnerami:

w 2018 roku:

 • utworzyliśmy infrastrukturę turystyczną w Parku Narodowym Machakhela (2 szlaki turystyczne – łącznie ok. 26 km; miejsce campingowe dla potrzeb turystów  – prysznic, miejsce pod ognisko, toalety; punkt widokowy na dolinę Machakhela),
 • wyposażyliśmy Park Narodowy w sprzęt wspomagający organizację ruchu turystycznego – m.in. namioty, śpiwory, hamaki etc.,
 • opracowaliśmy strategię komunikacji pomiędzy Parkiem Narodowym Machakhela a lokalną społecznością,
 • stworzyliśmy materiały promocyjne dla regionu – w tym mapę i broszury informacyjne;
 • utworzyliśmy 6 grup ekorozwoju wsi na terenie otuliny Parku Narodowego Machakhela – każda z grup to aktywni mieszkańcy chcący działać na rzecz swoich społeczności,
 • wyposażyliśmy w sprzęt punkt informacyjno-konsultacyjny dla turystów i mieszkańców, działający przy administracji Parku Narodowego,
 • zorganizowaliśmy szkolenia dla przyszłych przewodników turystycznych i osób chcących rozwijać potencjał turystyczny regionu  – 21 spotkań;
 • zorganizowaliśmy wizytę studyjną prezentującą dobre praktyki związane z rozwojem turystyki i produktu lokalnego na Dolnym Śląsku (na przykładzie Doliny Baryczy, Wrzosowej Krainy i Karkonoszy).

w 2019 roku:

 • rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem marki produktów lokalnych Machakhela Poleca, wraz z logotypem,
 • zrealizowaliśmy 11 pilotażowych inicjatyw lokalnych,
 • przeprowadziliśmy warsztaty, spotkania z mieszkańcami i szkolenia specjalistyczne,
 • zorganizowaliśmy Festiwal Produktu Lokalnego, w którym uczestniczyło 800 mieszkańców (dane na podstawie szacunków merii Khevlachauri)
 • opracowaliśmy komplet materiałów promocyjnych.
Osoba kontaktowa:
k.zaremba@eko.org.pl
Termin realizacji:
Kwiecień 2018 - grudzień 2019
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP