Naturalnie aktywni – zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w następujących tematach:

1. POGROMCY MITÓW
Główną ideą zajęć była konfrontacja wiedzy potocznej (mitów, stereotypów, obiegowych opinii itp.) ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie ekologii, klimatologii i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na tematykę zmian klimatu, która jak w soczewce skupia najważniejsze problemy i wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością – wybór między modelem wykładniczego wzrostu gospodarczego a ideą zrównoważonego rozwoju, energetyką opartą na paliwach kopalnych a odnawialnymi źródłami energii, odpowiedzialną konsumpcją i sprawiedliwym handlem a wolnym handlem i hiperkonsumpcją itp.
Skomplikowane procesy i złożona sieć powiązań między różnymi gałęziami ludzkiej działalności zostaną zaprezentowane dzieciom i młodzieży w przystępny i atrakcyjny dla nich sposób. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną, przygotowane wcześniej w wersji polskiej, krótkie wykłady wybitnych naukowców, przedsiębiorców i działaczy społecznych zaprezentowane w ramach cyklicznej konferencji TED (Technology, Entertainment and Design) skierowanej do szerokiego grona odbiorców i skłaniającej do krytycznego oglądu rzeczywistości.
Zajęcia będą się opierały na interaktywnych formach pracy z dziećmi i młodzieży (quiz, debata oksfordzka itp.) oraz eksperymentach (efekt cieplarniany na przykładzie termometrów w słoikach, napięcie powierzchniowe cieczy w naczyniu z wodą i detergentem, dynamo zamieniające energię kinetyczną w elektryczną itp.).
2. NATURALNIE AKTYWNI
Podczas zajęć będziemy się zastanawiać nad różnymi formami aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej. Zrównoważony rozwój wymaga od nas myślenia w kategoriach dobra wspólnego, którym jest przede wszystkim nasz podstawowy punkt odniesienia – środowisko naturalne.
Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z różnymi wariantami partycypacji społecznej. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą również praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności wrocławskich instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych ze sfery kultury, sztuki czy ekologii, motywacji skłaniających do pracy na rzecz dobra wspólnego oraz długofalowych korzyści wynikających z zaangażowania społecznego. Celem tej prezentacji będzie uświadomienie uczestnikom, że różnorodności ich zainteresowań, i uzdolnień odpowiada szeroka paleta dostępnych form aktywności społecznej, z której każdy może wybrać coś dla siebie.
Dodatkowo część grup biorących udział w projekcie (maksymalnie 6) weźmie udział w konstruowaniu EKOPODLEWACZA – innowacyjnego systemu podlewania kwiatów napędzanego energią ze źródeł odnawialnych, który uczestnicy zbudują pod kierunkiem studentów z koła naukowego Politechniki Wrocławskiej.
W ramach zadania przewidziana jest także realizacja specjalnego pakietu warsztatów artystycznych dla dwóch chętnych, a także najbardziej aktywnych grup uczestników stacjonarnych zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów artystycznych pt. DŹWIĘKI WIATRU. Podstawą warsztatów będzie praca z dźwiękiem – myślenie o jego kształcie, barwie, formie i fakturze jako formach ekspresji emocji w sztuce.
W ramach warsztatów uczestnicy skonstruują instalację dźwiękowo-kinetyczną, która będzie napędzana siłą jednego z najważniejszych odnawialnych źródeł energii: wiatru. Przy tworzeniu instalacji wykorzystane zostaną materiały naturalne: piasek, kamyki, słoma, gałęzie itp. oraz surowce wtórne: aluminium, szkło, papier, plastik.
Wspólne tworzenie rośliny zakorzenionej w wietrze pozwoli uświadomić dzieciom rolę i wagę wspólnej pracy oraz potencjał tkwiący w przyrodzie i uwolniony dzięki ludzkiej kreatywności. Uczestnicy warsztatów będą pracować w grupach nad finalnym kształtem instalacji oraz specjalnym wydarzeniem – koncertem na wiatr – ucząc się przy tym współodpowiedzialności i przyswajając podstawowe prawa fizyki.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osuch, osuch@eko.org.pl
Termin realizacji:
02.2015 - 31.12.2015
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  oraz  ze środków Gminy Wrocław

 

Ostatnio w projekcie: