Konkurs *Wrocław dba o klimat*

Regulamin konkursu „Wrocław dba o Klimat”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy konkurs (“Konkurs”) „Wrocław dba o Klimat” organizowany jest przez „Fundację Ekorozwoju” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 25 A,C w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców – WROCŁAW DBA O KLIMAT” finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Konkurs ma na celu zainteresowanie i zaktywizowanie młodych uczestników kwestiami związanymi z zmianami klimatycznymi
 2. Konkurs trwać będzie od dnia 15.11.2018 – 6.12.2018r.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

§2
Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczącej się młodzieży szkolnej w mieście Wrocławiu.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatu oraz metodach zapobiegania im oraz adaptacji do nich.
 3. Jedną pracę konkursową mogą zgłosić zespoły/grupy szkolne (poziom szkół podstawowych i średnich). Zespół powinien liczyć minimum 3 osoby w grupie.
 4. Prace konkursowe mogą mieć szeroką formę – akcje plakatowe, flash moby, gry planszowe, filmy, animacje etc.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres Fundacja Ekorozwoju, ul. Św. Wincentego 25 A,C. W przypadku wysłania prac drogą pocztową lub kurierem decyduje data dotarcia w terminie trwania konkursu.
 6. Prace konkursowe przekazane powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Wrocław dba o Klimat”.
 7. Razem z pracą konkursową należy przesłać dane kontaktowe zespołu/grupy szkolnej: Numer i nazwę szkoły, telefon oraz mail osoby kontaktowej.
 8. Wszystkie prace otwarte będą po zakończeniu terminu naboru.

§3
Przyznawanie nagród

 1. Wyboru zwycięskich prac dokona jury powołane przez Fundację Ekorozwoju.
 2. Wyborze zwycięskich prac uwzględnione zostaną następujące kryteria:
  zasięg oddziaływania (20% oceny),
  skala kooperacji w ramach zespołu (20% oceny),
  zaangażowanie zewnętrznych partnerów (20% oceny),
  efektywność propagowania wiedzy o zmianach klimatu oraz metodach zapobiegania im oraz adaptacji do nich. (40% oceny).
 3. Przyznana nagroda będzie miała charakter zespołowy i przyznana zostanie zwycięskiemu zespołowi. W przypadku dużego zainteresowania konkursem przewiduje się możliwość przyznania kilku nagród.
 4. Forma nagrody uzgodniona zostanie z nagrodzonymi – przewiduje się, że może być to np. zakup sprzętu o charakterze edukacyjnym, gier planszowych lub sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla członków zespołu.
 5. Prace nagrodzone zostaną opublikowanie na serwisie internetowym organizatora.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do umieszczania wyników konkursu na serwisie internetowych oraz wykorzystywania ich w celach informacyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.