Dbając o przyrodę nie chcemy zapominać o człowieku. Troszcząc się o ludzi, nie zamierzamy ich dzielić na lepszych i gorszych, naszych i obcych, wierzących i niewierzących. Działając w różnych obszarach i korzystając z dorobku wielu specjalistów, szukamy wspólnych rozwiązań dla naszych wspólnych problemów. Kluczowym narzędziem w realizacji tego celu jest przekrojowa edukacja, scalająca rozproszone dyscypliny wiedzy: od edukacji przyrodniczej i ekologicznej, przez globalną i obywatelską, aż po antydyskryminacyjną i międzykulturową. Obszary te łączy chęć zaangażowania mieszkańców w troskę o dobro wspólne i pilna potrzeba pokojowej współpracy międzygrupowej.