SERWIS: fer.org.pl współpraca Dla ngo wspieranie POE
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Wspieranie Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju systematycznie współpracuje z innymi organizacjami ekologicznymi na rzecz budowania społecznej świadomości w zakresie ochrony środowiska. W naszych działaniach staramy się realizować podstawowe zasady zawarte w Konwencji z Aarhus, takie jak: zwiększenie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji, zwiększenie dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Aktywnie działamy dla wzmocnienia kontroli społecznej poprzez informowanie społeczeństwa, kontrolę i programowanie wydatkowania funduszy unijnych, nadzór nad funduszami ochrony środowiska, wsparcie POE. Budujemy również pozytywny wizerunek organizacji ekologicznych.
Wspólnie z Polską Zieloną Siecią nadzorujemy fundusze ochrony środowiska.(www.zielonasiec.pl). Razem z PZS zorganizowaliśmy kampanię informacyjną na rzecz pozyskiwania 1% podatku dochodowego przez organizacje pożytku publicznego. Uczestniczymy w działaniach powołanej przez PZS Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych.(www.koalicjafs.org.pl). Fundacja wchodzi w skład komitetu sterującego do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD). Zainicjowaliśmy powstanie deklaracji „Zielonej Karty” (www.eko.org.pl), której celem jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych. Fundacja jest członkiem założycielem „Ogólnopolskiej Federacji Organizacji pozarządowych”, organizujemy także spotkania Dolnośląskiego Forum Organizacji Ekologicznych. Na serwerze „Zielona Brama” udostępniamy organizacjom bezpłatne usługi internetowe, prowadzimy również edukację ekologiczną. Fundacja EkoRozwoju  jest również członkiem ogólnopolskiego porozumienia ngo na rzecz  przeciwdziałania zmianom klimatycznym - szczegóły www.kolalicjaklimatyczna.org .

Udział w programowaniu funduszy unijnych

Wspólnie z Saksońską Fundacja Krajową ds. Przyrody i środowiska przygotowaliśmy projekt „Transfer doświadczeń saksońskich”, który zakłada wsparcie przygotowania dwóch, modelowych województw Dolnośląskiego i Podlasia do wykorzystania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Projekt składa się z trzech komponentów:
• Przygotowanie multiplikatorów z obu województw w zakresie istniejących możliwości wspierania środowiska, np. finansowanie energii odnawialnej,
• Wsparcie organów ds. środowiska podczas planowania programu na rzecz środowiska, jak również podczas rozpracowania konkretnych propozycji projektowych
• Przekazanie zebranych doświadczeń innym regionom w Polsce
Koalicja na rzecz Funduszy Unijnych powstała z inicjatywy PZS na początku 2004r w celu kontroli sposobu wydatkowania unijnych środków pomocowych i ich wpływu na środowisko naturalne. Koalicja jest częścią międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych realizujących program “Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej”.

Współpraca partnerska z organizacjami ekologicznymi

Fundacja EkoRozwoju należy do Polskiej Zielonej Sieci, będącej ogólnopolskim związkiem stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ramach PZS bierzemy udział w Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych. Jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych [OFOP], która ma na celu m.in.: kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych, rzecznictwo na rzecz sektora, opiniowanie prawodawstwa oraz inicjowanie zmian legislacyjnych.
Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do przejrzystości podejmowanych działań oraz jawności decyzji. Sygnatariusze powołanej przez nas deklaracji „Zielonej Karty”(www.eko.org.pl) zobowiązują się do przestrzegania zasad:
- jawności, a więc m.in. podawania do wiadomości publicznej rocznych raportów merytorycznych i finansowych.
- rzetelności,
-uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, którego celem jest, np. pełna jawność procedur decyzyjnych, przeciwdziałanie korupcji, zapewnienie przestrzegania zasad ekorozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Społeczny nadzór nad funduszami

W ramach Polskiej Zielonej Sieci prowadzimy kampanię dotyczącą uspołecznienia i jawności działania funduszy ochrony środowiska. Obecnie nasze działania w ramach PZS koncentrują się na monitoringu funkcjonowania przedstawicieli organizacji ekologicznych w funduszach, jawności działania funduszy i procedur wspierania edukacji ekologicznej. Fundacja zorganizowała spotkanie poświęcone doświadczeniom pozarządowych organizacji ekologicznych we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wspłópraca z Polską Zieloną Siecią, więcej informacji:

Krzysztof Smolnicki
krzysiek@eko.org.pl

 

 

prawa autorskie: TERRA login