SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Oznaczenie szlaku

Wycieczka młodzieży po nowym szlaku

Budowa w Chiaturze

W Chiaturze praca wre

Placyk w Chiaturze po remoncie

Zielony Dzień w Orpiri

Akcja sprzątania w Kursebi

Trening dla trenerów w Tbilisi

Wizyta studyjna w Dolinie Baryczy

04 września 2012
Akademia Lidera

Status: zrealizowany

Okres realizacji: 15.08 - 31.11.2012

Opis projektu:

in English

CELEM projektu było zwiększenie aktywności obywateli (lokalnych liderów) w zakresie poprawy jakości życia w miejscu ich zamieszkania oraz nawiązanie współpracy pomiędzy regionami i wymiana doświadczeń w zakresie kreowania rozwoju lokalnego

ODBIORCAMI projektu były NGO i liderzy lokalni z różnych rejonów kraju, a także pośrednio lokalna administracja samorządowa oraz mieszkańcy obszarów wiejskich, gdzie realizowane będą aktywności liderów.

DZIAŁANIA koncentrowały się na zwiększeniu kompetencji i umiejętności przywódczych liderów lokalnych poprzez cykl szkoleniowy Akademia Lidera oraz zainicjowaniu i wsparciu ich działań w terenie (tzw. Małych Projektów) podejmowanych w przestrzeni publicznej. Projekt przyczyni się też do wzrostu kwalifikacji trenerów – przedstawicieli i współpracowników gruzińskich organizacji pozarządowych, współpracujących ściśle z liderami przemian lokalnych. Ponadto zainicjowana i wzmocniona zostanie współpraca pomiędzy NGO a lokalnymi liderami.

W RAMACH PROJEKTU powadzone zostały: szkolenia i wsparcie merytoryczne (mentoring) dla aktywistów/liderów w regionach,  wyjazd studyjny służący prezentacji doświadczeń z polskiej wsi.


 

Rezultaty:

Głównym rezultatem osiągniętym w ramach projektu jest zainnicjowanie lokalnej  aktywności zmierzającej do poprawy warunków życia w wybranych rejonach. Wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleniowego AL, zdobyte kontakty i doświadczenie wzmonicło aktywne jednostki w ich liderskim działaniu.  Realizacja 10 Małych Projektów, inicjowanych przez uczestników Akademii Lidera, angażujących lokalną społeczność na różnych etapach realizacji (od planowania po wykonanie) zainicjowała nie tylko pierwsze inicjatywy oddolne w poszczególnych społecznościach, ale także wzmocniła pozycję lokalnych liderów. Proste działania, z szybko widocznymi efektami wzmocniło przekonanie mieszkańców poszczególnych wsi o możliwości wpływu jednostkki na otoczenie i jakość życia lokalnej społeczności

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 1. 10 lokalnych liderów gruzińskich zapoznanych zostało z dobrymi praktykami pracy lidera w Polsce (wizyta studyjna);
 2. 20 liderów zostało wyposażonych w podstawowe umiejętności umożliwiające samodzielne i efektywne funkcjonowanie w lokalnych społecznościach - realizowanie projektów i działania na rzecz poprawy jakości życia (szkolenia w Akademii Lidera);
 3. 10 małych projektów zostało zrealizowanych przez liderów na rzecz lokalnych społeczności;
 4. ok. 100 osób zaangażowanych w realizację Małych Projektów w rejonach;
 5. 13 trenerów i animatorów gruzińskich zapoznało się z aktywnymi metodami pracy z liderami oraz podstawami tworzenia systemu wparcia dla lokalnych liderów – absolwenci szkolenia dla trenerów z Tbilisi (kurs dla trenerów);
 6. 6 trenerów gruzińskich w praktyce wykorzystało zdobyte podczas szkolenia umiejętności podczas organizowania zjazdu Akademii Lidera
 7. na podstawie materiałów i zdobytej podczas szkolenia trenerów wiedzy, gruzińscy trenerzy przygotowali program szkoleń dla Liderów – program 2 zjazdów uwzględniający metody aktywizacyjne oraz konieczne obszary wsparcia liderów
 8. zainicjowana została współpraca pomiędzy liderami z poszczególnych rejonów, biorącymi udział w szkoleniach, wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz społeczności lokalnych – kontakty pomiędzy liderami z poszczególnych rejonów oraz organizacjami partnerskimi Elkana, BSEA, CENN oraz TDDF;

Działania:

Działanie 1 Trening trenerów w Gruzji (wrzesień)


Trening posłużył:

 • zapoznaniu trenerów z Gruzji z nowatorskimi metodami pracy z liderami oraz przykładami działań liderów na obszarach wiejskich w Polsce
 • wymianie doświadczeń
 • wypracowaniu metodyki i programu zajęć w ramach AL w Gruzji (dział. 3)

Działanie 2 Wizyta studyjna liderów w Polsce (październik)

Wizyta dla 10 najaktywniejszych uczestników Akademii Lidera. Wizyta posłużyła prezentacji dobrych praktyk oraz nawiązaniu kontatków pomiędzy polskimi i gruzińskimi liderami loklanymi.

W programie wizyty znalazły się:

1. przykłady małych inicjatyw, realizowanych przy współpracy całych społeczności, często niskonakładowych.
2. Sesja warsztatowo - ewaluacyjna - podsumowanie programu, wstępne zaplanowanie działań w Gruzji, w oparciu m.in. o zaobserwowane przykłady i propozycje (z uwzględnieniem warunków lokalnych).


Działanie 3 Akademia Lidera (AL) (wrzesień - listopad)


Program szkoleniowy przygotowany w ramach Akademii miał na celu wszechstronne przygotowanie liderów, którzy będą realizowali działania związane z aktywizacją społeczności lokalnych w celu wsparcia rozwoju społeczno - gospodarczego docelowych rejonów. Liderzy nabyli umiejętności analizy problemów własnych społeczności i poszukiwania rozwiązań, planowania działań oraz ich kontynuacji, angażowania do współpracy społeczności lokalnej, kreowania i wdrażania inicjatyw promujących oraz wykorzystujących naturalny potencjał swoich regionów (przy uwzględnieniu aspektów związanych z ochroną walorów przyrodniczych), lobbowania interesów społeczności przed władzami samorządowymi.

Uczestnicy: ok. 20 osób (10 liderów biorących udział w wizycie studyjnej, inne osoby

zaangażowane w działania w danych społecznościach); 4 liderów z 1 rejonu.

3.1 Szkolenia w AL – cykl szkoleń dla lokalnych liderów (wrzesień - październik)
2 trzydniowe sesje wyjazdowe organizowane w docelowych społecznościach (Tkibuli, Keda)

3.2 Mentoring – system wsparcia dla lokalnych liderów

3.3 realizacja działań liderów - Małe Projekty (październik, listopad)
Kwota projektów: do 1000 PLN/lider zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadania

Aby nadać praktyczny wymiar zdobytej podczas AL wiedzy, liderzy  mieli okazję do zrealizowania małego projektu na rzecz swojej społeczności.

Działanie 4 Wsparcie eksperckie na miejscu
 

Działanie 5 Ewaluacja i monitoring prowadzone przez koordynatora projektu.

 

Więcej informacji o projekcie:

Akademia Lidera czyli FER w Gruzji

Akademia Lidera czyli Gruzini na Dolnym Śląsku


Koordynator:
Katarzyna Zaremba
k.zaremba@eko.org.pl

Finansowanie


Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012r. Program "Wsparcie Demokracji"

                                 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login