SERWIS: fer.org.pl projekty
OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW

Projekt dotyczy ochrony drzew w dużych miastach. Mimo, że odpowiedzialne są za to władze samorządowe, obserwujemy intensywne rugowanie drzew. W społecznym monitoringu wykorzystania Budżetu Obywatelskiego widzimy skuteczny mechanizm tworzenia nowych zadrzewień. Zwiększa się szansa na zaangażowanie mieszkańców w ten proces i na jego kontrolę.

PROJEKTY:      czytaj więcej
CELEM projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu dotyczącej ochrony bioróżnorodności i problemów środowiskowych.
W ramach dotacji są dofinansowane i rozwinięte działania mające na celu interweniowanie w sprawie drzew (punkt interwencyjny) oraz budowanie sieci przyjaciół drzew (m.in. baza oraz szkolenia z cyklu Akademia Przyjaciół Drzew).
Projekt w sposób kompleksowy i trwały wspiera rozwój sektora turystyki Gruzji w oparciu o unikatowe w skali świata zasoby przyrodnicze Adżarii i PN Matchakhela – ekosystem lasu kolchidzkiego. Poprzez wdrożenie planu komunikacji z mieszkańcami, pilotażowe inicjatywy lokalne, uruchomienie punktu informacyjnego, szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju oferty turystycznej, transfer wiedzy, realizację modelowej infrastruktury i szeroką promocję (materiały, wydarzenia, media) realizuje priorytety polityki rozwoju regionalnego.
Rolnictwo Wspierane Społecznie( RWS, ang.CSA) jest partnerstwem między rolnikami a lokalną społecznością, w którym odpowiedzialność, ryzyko oraz zyski z rolnictwa są współdzielone przez obie strony. RWS zostało wymyślone i wdrożone w życie niezależnie przez mieszkańców, którzy weszli we współpracę z lokalnymi rolnikami w wielu krajach zarówno na Północy jak i Południu.
Głównym kierunkiem działań w projekcie jest opracowanie wytycznych i standardów utrzymania drzew jako zielonej infrastruktury.
Głównym celem projektu „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze.
Projekt dotyczy ochrony drzew w dużych miastach. Mimo, że odpowiedzialne są za to władze samorządowe, obserwujemy intensywne rugowanie drzew. W społecznym monitoringu wykorzystania Budżetu Obywatelskiego widzimy skuteczny mechanizm tworzenia nowych zadrzewień. Zwiększa się szansa na zaangażowanie mieszkańców w ten proces i na jego kontrolę.
Kompleksowy program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu Wrocławia.
Budki lęgowe dla ptaków, budki dla jerzyków oraz hotele dla zapylaczy. / Wrocławski Budżet Obywatelski 2015
W ramach projektu w wybranych szkołach z terenu powiatu odbędą się zajęcia edukacyjne (przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej) poprzez włączenie uczniów i przedszkolaków do działań w otoczeniu szkoły. Zorganizowane zostanie plenerowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym z okazji Europejskich Dni Ptaków – Festiwal Odloty
Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony. Projekt ma na celu kontrolę standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w 16 miastach woj. w Polsce w zakresie: jakości uzasadnień decyzji o wycinkach drzew, prowadzenia monitoringu nasadzeń zastępczych oraz wydatkowania środków z opłat za wycięcie drzew.
Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek edukacyjnych, szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie ZIELONA EDUKACJA.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone w EkoCentrum Wrocław
ZADANIE „Zielona edukacja” to kampania edukacyjna skupiona na kreowaniu i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan miejskiego ekosystemu oraz uświadamiająca najważniejsze zagrożenia i wyzwania związane ze stanem środowiska naturalnego we Wrocławiu. Bezpośrednimi ODBIORCAMI zadania są dzieci i młodzież z wrocławskich placówek,przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Pośrednimi odbiorcami zadania są wszyscy mieszkańcy Wrocławia, w tym przede wszystkim – nauczyciele i opiekunowie, rodziny oraz sąsiedzi bezpośrednich odbiorców zadania, a także uczestnicy otwartych imprez edukacyjnych będących częścią kampanii. DZIAŁANIA w ramach projektu służą rozwijaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia, upowszechnieniu rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat wpływu człowieka na stan środowiska, kształtowaniu postaw proekologicznych oraz poprawie stanu porządkowego i jakości życia w mieście
Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat bioróżnorodności, ekonomicznej wartości ekosystemów oraz zmian klimatu.
Głównym celem projektu „Naturalne sąsiedztwo” jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze.
Celem projektu jest uchronienie przed wyginięciem rzadkiego motyla przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.). Gatunek ten chroniony jest zarówno w naszym kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. W Polsce występuje największa i jedna z najlepiej zachowanych jego populacji. Motyl ten zamieszkuje lasy łęgowe, których największe powierzchnie znajdują się w dolinie Odry i jej dopływów na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.
Projekt jest bezpośrednią kontynuacją działań podejmowanych przez FER, TDDF i Elkanę na rzecz wsparcia producentów herbaty i odnowę jej tradycyjnej produkcji w regionie Tkibuli, Gruzja w 2013r. Jego głównymi BENEFICJENTAMI są drobni producenci herbaty skupieni w kooperatywie Tradycja, przedsiębiorcy współtworzący Stowarzyszenie Nowa Okriba oraz osoby zajmujące się przetwórstwem herbaty w domowych warunkach, zamieszkujący rejon Tkibuli. Jego DZIAŁANIA skupiają się na organizacyjnym wsparciu kooperatywy (niezbędne konsultacje, wypracowanie planu marketingowego, standardów produkcji, instrukcji technologicznej), szkoleniach zwiększających kompetencję i samodzielność lokalnych producentów herbaty oraz organizacji wydarzenia promującego lokalną produkcję - Dnia Herbaty.
CELEM projektu "Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław" jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska na temat problemów globalnych. BENEFICJENTAMI projektu są osoby prowadzące zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej (edukatorzy, nauczyciele), dzieci i młodzież szkolna, a także mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska. W ramach DZIAŁAŃ projektowych zorganizowana zostanie Akademia Edukatora Globalnego podczas, której uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w przekazywaniu wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej.
Celem projektu jest rozwijanie oferty turystycznej w Dolinie Baryczy o charakterze edukacyjnym. Turystyka edukacyjnej pozwala w zrównoważony sposób poznawać tereny bogate przyrodniczo i kulturowo, przy jednoczesnym poszanowaniu otaczającej przyrody i zanikających znamionach tradycji.
Projekt jest kontynuacją działań dotyczących rozwoju turystyki I produktu lokalnego w rejonie Tkibuli (Gruzja) podejmowanych przez FER I TDDF w 2012roku. Jego głównym CELEM jest wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opartej na tradycjach rejonu i jego naturalnych zasobach poprzez wsparcie procesu stworzenia produktu lokalnego na bazie herbaty. BENEFICJENTAMI projektu są lokalni rolnicy i drobni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją herbaty oraz świadczeniem usług okołoturystycznych. Projekt angażuje także władze lokalne oraz przedstawicieli lokalnych NGO. Główne DZIAŁANIA projektu skupiają się na udzieleniu wsparcia merytorycznego w postaci szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorców.
Projekt zwiększa aktywność obywateli i lokalnych NGO w monitorowaniu administracji w zakresie ochrony przyrody oraz rozwija doświadczenia zdobyte w zrealizowanym projekcie strażniczym na cały kraj. Działania koncentrują się na: zwiększeniu dostępności do informacji publicznej DIP, kontroli przestrzegania przez administrację publiczną i inwestorów przepisów ochrony przyrody w procesie inwestycyjnym, a także angażowaniu obywateli w czynny udział w toczących się postępowaniach i zwiększeniu umiejętności NGO i aktywistów przyrody w tym zakresie
W programie Drogi dla Natury chronimy stare aleje - uczymy, jak o nie dbać, pokazujemy alternatywy dla wycinki, edukujemy drogowców, urzędników oraz społeczności lokalne.
Działania proponowane w projekcie skupiły się na promocji wielokulturowości w różnych aspektach (oraz w kontekście lokalnym i globalnym) podczas wiosennej edycji EkoJarmarku, imprezy odbywającej się regularnie we Wrocławiu od 12 lat. Na Jarmarku stanęła mongolska jurta, w której odbyła się część spotkań oraz warsztatów. Było to także miejsce doskonałe do integracji i wypróbowania w praktyce produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu.
Film przyrodniczy "Sekretne życie drzew" będzie opowiadał o wartościach przyrodniczych drzew w otwartym krajobrazie. Jest realizowany przez Artura i Saturninę Homan. Zdjęcia do filmu potrwają do wiosny 2014 roku.
Celem kampanii jest aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki ZSEE oraz, co istotne, ograniczaniu konsumpcji coraz to nowych gadżetów elektronicznych. Obecne działania są kontynuacją prowadzonej już od niemal 2 lat ogólnopolskiej kampanii Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady.
Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu ekoedukatorów pracujących na terenie Dolnego Śląska w innowacyjne, ciekawsze i niestandardowe metody prowadzenia edukacji ekologicznej.
CELEM projektu było zwiększenie aktywności lokalnych liderów w Gruzji w zakresie poprawy jakości życia w miejscu ich zamieszkania oraz nawiązanie współpracy pomiędzy regionami i wymiana doświadczeń w zakresie kreowania rozwoju lokalnego. W RAMACH PROJEKTU przygotowane zostały materiały dla uczestników szkoleń, powadzone były szkolenia i wsparcie merytoryczne (mentoring) dla aktywistów/liderów w regionach,  wyjazd studyjny służący prezentacji doświadczeń z polskiej wsi.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia, w tym dzieci i młodzieży, w takich obszarach jak przyroda w mieście, zrównoważony rozwój, transport etc. oraz promocja aktywnych postaw obywatelskich związanych z ochroną przyrody w mieście, kształtowaniem  przestrzeni miejskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.  Działania przewidują szereg zajeć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także działań otwartych realizowanych w EkoCentrum Wrocław.
Celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarzeń oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie środowisku naturalnemu.
Projekt stanowił kontynuację działań prowadzonych przez FER oraz TDDF w Tkibuli od 2008r.  Jego celem było wypracowanie kierunków rozwoju potencjału turystycznego rejonu tak, aby stymulować warunki do rozwoju małego biznesu opartego na naturalnych zasobach, wzmocnić wpływ małych przedsiębiorów oraz NGO na kształt polityki władz lokalnych, a także zwiększyć kompetencje urzędników z zakresu planowania strategicznego.
Lokalne festiwale recyklingu w dolnośląskich gminach, wystawy, konkursy, warsztaty edukacyjne dla dziennikarzy, seminaria dot. tematyki odpadowej – to wszystko elementy kampanii informacyjno – edukacyjnej, której celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców Dolnego Śląska na temat zmian w prawie odpadowym oraz pokazanie jak wiele możemy zrobić, aby żyć w czystym i przyjaznym środowisku.
Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności przyrodniczej poprzez utworzenie i wzbogacenie siedlisk dla bezkręgowców, płazów, ptaków i drobnych ssaków na terenie miasta  oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat przyrody wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.
Celem projektu jest utrzymanie trwałości, dalsze poprawienie jakości usług oraz promocja zasobów zintegrowanego serwera Zielona Brama (pakiet BRAMA), a także zwiększenie możliwości działania Fundacji poprzez pozyskanie nowych źródeł finansowania oraz poprawa public relation organizacji (pakiet ROZWÓJ).
W projekcie zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie oraz wskazujemy możliwe rozwiązania. Projekt kierujemy do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do konsumentów pokazując, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Projekt "Razem przeciw powodziom" promuje naturalne metody zapobiegania powodziom i wspiera transgraniczną współpracę pomiędzy stroną polską i czeską. Działania są kontynuacją podjętej przez FER w roku 1997 międzynarodowej współpracy dla harmonijnej ochrony przeciwpowodziowej łączącej bezpieczeństwo z potrzebą zachowania przyrody.
Projekt „Nasza Natura” realizowany jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków „Grądy Odrzańskie” i skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu wrocławskiego. Obejmuje on działania edukacyjne związane z siecią Natura 2000. Uczestnictwo w zajęciach terenowych pozwoli uczniom na obserwację walorów przyrodniczych, głównie ornitologicznych, obszaru, na którym będą prowadzone.
Podstawową przyczyna podjęcia działań w ramach projektu „Szkoła z klimatem” jest pilna potrzeba podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie przyczyn i efektów zmian klimatu, przeciwdziałania im oraz racjonalnego korzystania z energii. Projekt wykorzystuje metody z powodzeniem stosowane w dotychczasowej działalności Fundacji, oparte na metodzie piramidy edukacyjnej, w której każdy z uczestników przekazuje wiedzę i umiejętności do kolejnych odbiorców, zwiększając tym samym zasięg oddziaływania i efektywność projektu. 
Projekt "Drzewa dla bioróżnorodności" dotyczy czynnej ochrony alei i tradycyjnych odmian drzew owocowych w Dolinie Baryczy - obszarze o unikatowych w skali kraju walorach przyrodniczych. Uzupełnieniem aktywnych działań przyrodniczych jest powiązana z projektem edukacja przyrodnicza. Działania edukacyjne promują tradycyjne sady służące zachowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich w szczególności jako miejsce życie wielu gatunków owadów i ptaków.
Projekt Klimatyczna Energia jest ogólnopolską kampanią promującą racjonalne gospodarowanie energią. Adresatem kampanii są lokalne samorządy na poziomie gmin i ich mieszkańcy.
Projekt ma na celu wsparcie samorządów i władz loklanych w realizacji wydarzen zwiazanych z Zielona Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, w opraciu o tzw. Zielone Zasady, organiczające negatywny wpływ imprez na środowisko naturalne.
Projekt realizowany jest w Armenii w dwóch sąsiadujących regionach – Wajoc Dzor i Gekharkunik. Oba regiony są mało rozwinięte rozwinięte gospodarczo, panuje bieda i bezrobocie. Ale oba posiadają bogate walory przyrodnicze i kulturowe. To stanowi punkt wyjścia do realizacji projektu, w ramach którego będziemy stymulować rozwój zrównoważonej turystyki.
Projekt realizowany jest w dwóch rejonach Gruzji, Tkibuli i Tschaltubo. Poprzez działania takie jak warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie eksperckie oraz mikrogranty na rozpoczęcie własnej działalności, projekt wspiera aktywne kobiety w docelowych rejonach.
Ogólnopolska kampania edukacyjna Zamień Odpady na Kulturalne Wypady to projekt Fundacji EkoRozwoju FER, który łączy świat kultury z ekologią i odpowiedzialnymi postawami społecznymi. Zapraszając mieszkańców miast na imprezy kulturalne, uczymy o recyklingu i przekonujemy do segregacji odpadów już w gospodarstwach domowych.
Jarmarki Ekologiczne we Wrocławiu są imprezą niekomercyjną promującą zrównoważony styl życia oraz lokalną przedsiębiorczość opartą m.in. na produkcie lokalnym oraz turystyce przyjaznej przyrodzie. Odbywają się cyklicznie od 2001 roku.
Projekt ma na celu odtworzenie populacji niepylaka apollo. Zakłada prowadzenie hodowli w warunkach kontrolowanych na terenie Arboretum Leśnego Nadleśnictwa Syców oraz zabezpieczenie bazy pokarmowej dla rozwijających się gąsienic.
Programem edukacji ekologicznej realizowanym we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Celem programu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony i oszczędzania wody, a także źródeł wody dla Wrocławia.
Program „Drogi dla Natury” jest obecnie wspierany finansowo przez Program Operacyjny Infarastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu "Drogi dla Natury - aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej" Fundacja EkoRozwoju uzyskała niemal 5 mln zł, ktore będa przeznaczone na posadzenie 30 000 drzew.
Źródła finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, priorytet V- CKPŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termin realizacji:  listopad 2009 – grudzień 2011 Budżet: blisko 750000 zł
Wioski tematyczne- wioski z pomysłem.. W dzisiejszych czasach do tego, aby życie na wsi stawało się dostatniejsze i ciekawsze, nie wystarczą już stare, sprawdzone sposoby. Świat się zmienia i wieś także. Dzisiaj wsi potrzebne są pomysły na działanie. Pomysły, które budując na tradycjach wiejskiego życia, jednocześnie biorą pod uwagę nowe trendy w gospodarce i kulturze. Każda wioska, która chce się rozwijać, musi swój pomysł sama wypracować i wprowadzić w życie.
Projekt kierowany jest do lokalnych liderek z obszarów wiejskich w Gruzji oraz Polski. Do jego celów należą przede wszystkim zwiększenie potencjału aktywnych kobiet oraz wypracowanie pomysłów na projekty przyczyniające się do aktywizacji społeczności lokalnych wybranych regionów w Gruzji.
Projekt EkoCentrum Wrocław miał za zadanie stworzyć modelowy ośrodek edukacji ekologicznej służący mieszkańcom Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego. EkoCentrum Wrocław utworzone zostało w zabytkowej zabudowie Św. Wincentego 26 A.
Serwis www.ptaki.info jest wiodącym polskim serwisem dotyczącym ptaków i ich siedlisk, edukacji i działań ochronnych i należy do najczęściej odwiedzanych serwisów ekologicznych (przykładowo w 2008 notował on średnio 155 089 unikatowych odwiedzin w miesiącu).
Porywająca opowieść o przyrodzie największej w Europie krainie stawów – Dolinie Baryczy. Film powstał dzięki przyrodzie. Przez ponad dwa lata, we wszystkich porach roku, w dzień i nocy, w czasie rozkwitu i dorastania, na lądzie, wodzie, bagnie i w powietrzu towarzyszy jej Artur Homan.
Projekt EKOPLAN jestrealizowany we współpracy z Ministerstwem Środowiska w ramach kampanii SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO. Adresowany jest do gmin. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników samorządów dotyczących potrzeby i praktycznych metod ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Gminy wyłonione zostaną w drodze konkursu.
Projekt angażuje organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawiązaniu do zapisów Załącznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC.
Podstawowym ideą programu „Szkoły dla Ekorozwoju” jest promowanie praktycznych działań proekologicznych. Program wspiera lokalne działania proekologiczne prowadzone przez szkoły – dzięki temu za pośrednictwem szkół promuje się zrównoważony rozwój wśród społeczności jako całości.
Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Okres realizacji: styczeń 2009- marzec 2011
Pilotażowy program edukacyjny na rzecz kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczania ilości odpadów opakowaniowych wśród młodzieży. Okres realizacji i finansowanie: 1.01.2009 – 31.12.2009 - Fundusz Organizacji Pozarządowych / operator: Ecorys Polska Sp. z o.o
Najbardziej spektakularnym działaniem w projekcie była akcja „Ostatni dzwonek DLA KLIMATU”, tj. spływ tratwą z Krakowa do Gdańska, której towarzyszyły całodniowe akcje w miastach na trasie spływu. Jej celem było skupienie uwagi społeczeństwa, mediów i polityków na problemie zmian klimatycznych i na prowadzonych procesach negocjacyjnych przed COP 15
Celem projektu był kompleksowy rozwój obszarów wiejskich dwóch gruzińskich regionów - Tkibuli oraz Kazbegi.
To ogólnopolska kampania, której celem jest kształtowanie wśród ludzi młodych postawy świadomego i odpowiedzialnego konsumenta. Jej celem jest uzmysłowienie młodym ludziom, że pieniądze, które zostawiamy w kasie, mogą decydować o losie ludzi, zwierząt, przyrody. Mogą wspierać działalność charytatywną, lokalny rynek, ekologiczne gospodarstwa rolne, ale mogą też być wykorzystane na rabunkową działalność niszczącą środowisko, na handel bronią, na okrutne traktowanie zwierząt czy łamanie praw człowieka.
Projekt składa się z komponentu zewnętrznego adresowanego do organizacji ekologicznych oraz wewnętrznego, którego celem jest rozwój Fundacji EkoRozwoju. W ramach komponentu dla organizacji utrzymywany jest i administrowany zintegrowany serwer Zielona Brama / MOST. Serwer gości obecnie (stan na marzec 2007) 404 witryny organizacji, 1314 kont pocztowych oraz 148 list dyskusyjnych. Odwiedzany jest miesięcznie przez ponad 600.000 unikalnych gości.
Cel ogólny projektu: Kształtowanie prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Dzięki wzajemnie uzupełniającym się : Regionalne Warsztaty Ekorozwoju, Ekojarmarkom, wydawnictwu KROPLA oraz Sesjom Kulinarnym
W ramach projektu zrealizowanego przez Fundację EkoRozwoju wytyczony został strategiczny odcinek szlaku rowerowego EuroVelo 9 (zwanego też Szlakiem Bursztynowym) od Wrocławia do Paczkowa.
Podstawowym ideą programu „Szkoły dla Ekorozwoju” było promowanie praktycznych działań proekologicznych. Program przyczynił się do regeneracji wartości przyrodniczych oraz społecznych poprzez wspieranie lokalnych działań prowadzonych przez szkoły, skupione wokół realizowanych w małej skali inicjatyw
Projekt był ogólnopolską kampanią edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej finansowaną ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach kampanii przeprowadzonych zostało 480 szkoleń w 16 województwach (Fundacja EkoRozwoju jest partnerem Polskiej Zielonej Sieci w projekcie i odpowiadała za jego realizację na Dolnym Śląsku) dla uczniów w wieku od 10 do 19 lat.  
Projekt realizowany przez Fundację EkoRozwoju na terenie gmin położonych w Dolinie Baryczy . Program adresowany do mieszkańców małych miejscowości i gmin (do 20 tyś. mieszkańców) z województwa Dolnośląskiego i Wielkopolskiego z obszaru Doliny Baryczy
Inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Szkoła w regionie – region w Europie” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a realizatorem Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku. Organizacją odpowiedzialną za szkolenia na terenie województwa dolnośląskiego jest Fundacja EkoRozwoju.
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

książka online

David J.C. MacKay
Zrównoważona energia - bez bicia piany

Klimatyczna energia  - serwis projektu

Gra o wodę - serwis projektu

Zielone wydarzenia - serwis projektu

Edukacja z polotem - serwis projektu:
ptaki.info

Babski ogródek - serwis projektu

Ekoplan - serwis projektu

 
prawa autorskie: TERRA login