SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

02 lipca 2013
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do włączenia się w realizację programu „EkoCentrum Wrocław”.

Program kierowany jest do wszystkich grup wiekowych, m.in. do dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach pozalekcyjnych, uczniów i nauczycieli, a także niesformalizowanych grup zarówno z Wrocławia, jak i z terenu całego województwa dolnośląskiego. Przewiduje się też realizację programu dla osób starszych, grupy wiekowej 50+, a także studentów i wolontariuszy.

CO OFERUJEMY?

W ramach PROJEKTU EKOCENTRUM oferujemy możliwość uczestnictwa w następujących pakietach edukacyjnych (czas trwania jednych zajęć to 4 godziny):

•    pakiet przyrodniczy

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące umiejętność rozpoznawania gatunków, funkcjonowanie ekosystemów, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka. Szczególna uwaga poświecona zostanie kwestiom związanym z ochroną gatunków i siedlisk oraz obszarów przyrodniczo-cennych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W ramach pakietu realizowane będą następujące programy:

 • program „Natura w mieście”,
 • program „Przyroda dolin rzecznych”
 • program „Natura 2000”


•    pakiet ekorozwoju

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu. W ramach pakietu realizowane będą następujące programy:

 • program odpadowy (akademia  3R i brygada 3R)
 • program „Gra o wodę”
 • program e-konsumencki
 • program „Dla klimatu”


•    pakiet komunikacji

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące kwestii edukacji i komunikacji społecznej w tematyce ochrony środowiska. Zajęcia bazować będą na praktycznych doświadczeniach związanych z kampaniami edukacyjnymi. W ramach pakietu realizowane będą następujące komponenty

 • praktyczne prowadzenie kampanii medialnych
 • praktyczne prowadzenie kampanii społecznych
 • ewaluację społecznych kampanii ekoedukacyjnych

Pakiet komunikacyjny uzupełniony zostanie praktycznymi zajęciami edukacyjnymi „Rower” z elementami zajęć praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cykloficyny. Połączenie aspektów kampanijnych z praktycznymi działaniami i umiejętnościami pozwoli zaangażować w działania osoby mniej zainteresowane „teoretyczną” edukacją ekologiczną – w tym w szczególności dzieci i młodzież z osiedla Nadodrze.

MIEJSCA I TERMINY

Zajęcia terenowe:

 • MIEJSCE: wrocławskie parki, na obszary przyrodniczo-cenne leżące na terenie miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000: Grądy Odrzańskie, Grądy na Odrą, Dolina Widawy, Łęgi nad Bystrzycą, Las Pilczycki.
 • TERMIN: rozpoczęcię 1.07.2013r. – zakończenie 10.12.2013r.

Zajęcia salowe:

 • MIEJCE: EkoCentrum Wrocław przy ul. Św. Wincentego 25A i 25C.
 • TERMIN: Zajęcia salowe oraz zajęcia rowerowe rozpoczną się po wyremontowaniu Ekocentrum Wrocław, planowany termin rozpoczęcia zajęć 10.08.2013r. – trwać będą do 10.12.2013r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach na podany email lub telefon. Temat, termin oraz godziny zajęć zostaną ustalone indywidualnie z każdą grupą. 


UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

KONTAKT

Fundacja EkoRozwoju
Małgorzata Konat
edukacja@fer.org.pl
tel. +48 500334043
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Miasta Wrocław

(wiadomości, 2013 )
 1. Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
 2. Seminaria antyazbestowe - czas na Wielkopolskę!
 3. Warsztaty WODA - nie marnuję!!
 4. Strażnicy natury - zapraszamy na szkolenie
 5. Gra o ziemię!
 6. Pokazy filmów o historii Nadodrza w EkoCentrum
 7. Seminaria antyazbestowe na Śląsku
 8. Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym
 9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
 10. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"
prawa autorskie: TERRA login